Odločba o razmejitvi javnega dobrega v k.o. Črniče

datum: 21.01.2015
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občinska uprava Občine Ajdovščina izdaja po uradni dolžnosti odločbo o razmejitvi javnega dobrega v k.o. Črniče.

Številka: 478-11/2010-5

Datum:   21.01.2015

Na podlagi 21. in 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, 102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150-04-19, 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/2007, 57/2009 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/2009, 61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr., 20/2011-Odl. US: U-I-165/09-34, 57/2012: ZGO-1)) izdaja Občinska uprava Občine Ajdovščina po uradni dolžnosti naslednjo

 O D L O Č B O

1. Ugotovi se, da imajo nepremičnine parc. št. 2571/4, 2571/5 in 2571/6 k.o. (2384) Črniče, status grajenega javnega dobra.  

2. Nepremičninam iz prejšnje točke se po pravnomočnosti te odločbe pri zemljiški knjigi pristojnega sodišča za zemljišče vpiše lastninska pravica na ime Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, matična številka: 5879914000 in zaznamba javno dobro.

 Odločba z obrazložitvijo o razmejitvi JD v k.o. Črniče