Odločba o ukinitvi javnega dobrega v k.o. Ajdovščina

datum: 21.01.2015
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občinska uprava Občine Ajdovščina na podlagi Zakona o graditvi objektov in na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Ajdovščina izdaja odločbo o ukinitvi javnega dobrega v k.o. Ajdovščina.

Številka:  478-77/2014-13

Datum:    20.1.2015

Občinska uprava Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 110/2002, 97/2003-Odl. US, 46/2004-ZRud-A, 47/2004, 41/2004-ZVZP-A, 62/2004-Odl.US, 92/2005-ZJC-B, 111/2005-Odl.US-ZVMS, 102/2005-Odl.US, 126/2007 in 10/2009, 108/2009, 61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.), 20/2011 Odl.US: U-I-165/09-34, 57/2012), ter na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Ajdovščina št. 478-77/2014-5 z dne 22.9.2014, o ukinitvi javnega dobra v k.o. Ajdovščina, izdaja naslednjo

 O D L O Č B O

1. S to odločbo se na nepremičnini parc. št. 632/29 k.o. (2392) Ajdovščina ukine status javnega dobra, saj nepremičnina nima več javnopravne omejitve javnega dobra.

2. Nepremičnini iz predhodne točke, ID znak: 2392-632/29-0, se po pravnomočnosti te odločbe izbriše zaznamba javnega dobra.

3. Posebni stroški postopka niso nastali.

 Odločba o ukinitvi javnega dobrega v k.o. Ajdovščina