Javni natečaj - svetovalec za okolje in prostor v občinski upravi Občine Ajdovščina

datum: 03.02.2015
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina objavlja javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta - svetovalec za okolje in prostor.

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E in 40/12 - ZUJF)  župan Občine Ajdovščina objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta

Svetovalec za okolje in prostor

Občina Ajdovščina, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: svetovalec za okolje in prostor.

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje za zasedbo prostega delovnega mesta:

-          imeti morajo najmanj visoko strokovno izobrazbo oz. prvo bolonjsko stopnjo, smer: gradbena  ali geodezija,

-          imeti morajo 7 mesecev delovnih izkušenj oziroma izpolnjevati pogoje za naziv svetovalec III,

-          imeti morajo državljanstvo Republike Slovenije,

-          morajo obvladati uradni (slovenski) jezik,

-          imeti morajo opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv,

-          imeti morajo opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka,

-          ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

-          zoper kandidata ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja potrdila:

1. dokazilo o pridobljeni izobrazbi,

2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih

    izkušenj,

3. izjavo kandidata, da:

- je državljan Republike Slovenije,

- ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni

  dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

- da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega

  dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

4. izjavo, da za namene tega natečajnega postopka dovoljuje Občinski upravi Občine Ajdovščina pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradih evidenc.

5. potrdila o opravljenih strokovnih izpitih, če jih je kandidat opravil,

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino, v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo, magisterij znanosti ali doktorat znanosti, visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oz. magisterijem.

V skladu z 89. členom Zakona o javnih uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi kandidati, ki nimajo opravljenega obveznega usposabljanja za imenovanje v naziv in strokovnega izpita iz upravnega postopka pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto, obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, opravili najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja, strokovni izpit iz upravnega postopka, pa skladno z Zakonom o splošnem upravnem postopku (ZUP-G) najkasneje v roku 3 mesecev po sklenitvi delovnega razmerja.

Okvirne delovne naloge:

- pomoč pri pripravi osnutkov predpisov  in drugih zahtevnejših gradiv

- zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv

- samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi  ukrepov

- vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na I. stopnji

- opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti s področja okolja in prostora

- izdajanje potrdil iz prostorskih aktov

Delovno mesto je uradniško delovno mesto, ki se opravlja v nazivih: svetovalec I,  svetovalec II, svetovalec III. Izbrani kandidat bo naloge opravljal v nazivu svetovalec III, z možnostjo napredovanja.

Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a.

Kandidati naj pošljejo pisne prijave s potrebno dokumentacijo o izpolnjevanju pogojev v roku 8 dni od te objave na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 60 dneh po objavi javnega natečaja.

Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je mogoče dobiti na tel. (05) 365 91 14, kontaktna oseba Gordana Krkoč.

V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Številka: 110-5/2015
Datum: 02.02.2015

OBČINA AJDOVŠČINA
          ŽUPAN

  Tadej BEOČANIN