Namera za sklenitev neposredne najemne pogodbe - vrtički Kresnice

datum: 12.02.2015
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne najemne pogodbe, v najem oddaja urejene vrtičke Kresnice v k.o. Šturje.

Na podlagi  48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

1.      Občina Ajdovščina odda v najem, urejene vrtičke KRESNICE na parcelnih št. 1405/1, 1405/2, 1406/1 k.o. Šturje in 1288/23 k.o. Ajdovščina, in sicer vrtove s št. 45, 48, 54 in 56, za potrebe vrta zainteresiranim posameznikom.

2.      Najemnina se določi na osnovi izdelane cenitve in znaša po posameznemu vrtu:

-          za vrtičke do 50 m2 = 20 EUR

-          za vrtičke od 51 do 60 m2 = 25 EUR

-          za vrtičke od 61 m2 do 70 m2 = 30 EUR

Poleg najemnine najemniki plačujejo še sorazmeren del ugotovljenih skupnih stroškov (odvoz smeti, voda, vzdrževanje skupnega objekta in površin..) glede na velikost najetega vrtička, kar vse ugotovi in po posameznikih razdeli najemodajalec.

Najemnina in skupni stroški se plačujejo 1 krat letno.

Posebni najemni pogoji bodo določeni z najemno pogodbo.

3.  Najemno razmerje se sklepa za dobo od sklenitve pogodbe do 31.12.2015.

Rok za prijavo na objavljeno namero je 15 dni od objave te namer na spletni strani Občine Ajdovščina. Ponudnik mora v svoji prijavi na objavljeno namero navesti na katero številko vrta se prijavlja (glej skico).

 

  ŽUPAN

 Tadej BEOČANIN l.r.

Datum:  12.2.2015               

 Namera za sklenitev neposredne najemne pogodbe - vrtički Kresnice