Namera za sklenitev neposredne najemne pogodbe v k.o. Ajdovščina - garaže bivše vojašnice Pale

datum: 19.02.2015
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne najemne pogodbe. V k.o. Ajdovščina v najem oddaja garaži bivše vojašnice Pale.

 Na podlagi  48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja 

NAMERO

Občina Ajdovščina odda v najem najugodnejšemu ponudniku 1/4 prostora v skrajni južni garaži bivše vojašnice Pale, v izmeri cca 60 m2, kot je označeno na skici.

Prostor je v slabem stanju in primeren le za skladiščenje opreme ali drugih predmetov. Prav tako je potrebno te predmete zaščititi pred morebitnim puščanjem strehe.

Prostor, ki ni fizično ločen, se uporablja v delu, ki je določen s tem sklepom in bo točno naveden v najemni pogodbi.

Prostori ne izpolnjujejo pogojev za izračun najemnine po III. poglavju Pravilnika o oddajanju nepremičnin v najem ali uporabo (Uradni list št. 31/2008) zato se višina najemnine in izklicna cena določi na osnovi ocene cenilca in znaša 0,4 eur po m2/mesec.

Uporabniki se obvezujejo, da bodo najeto nepremičnino uporabljali izključno za skladiščenje pomožnega materiala in opreme namenjene izvajanju dejavnosti za katero so registrirani. Druge dejavnosti v prostoru ne smejo opravljati.

Najemno razmerje se sklepa za čas 3 let s ponudnikom, ki bo ponudil najugodnejšo ceno. Občina lahko odpove najem z odpovednim rokom 1. meseca, če bo potrebovala prostor za druge namene.

Rok za prijavo na objavljeno namero je 15 dni od objave te namer na spletni strani Občine Ajdovščina.

Pogodba bo sklenjena s tremi ponudniki, ki bodo ponudili najugodnejšo ceno, in sicer po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

 

ŽUPAN Tadej BEOČANIN l.r.

Številka:  3528-8/2015-5    

Datum:    19.2.2015

Namera za sklenitev neposredne najemne pogodbe v k.o. Ajdovščina - garaže bivše vojašnice Pale