Povabilo k oddaji javnega naročila: Parkirišča in zunanja ureditev Na Livadi - 2. faza, dokončanje vseh del

datum: 05.03.2015
kategorija: Javna naročila

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za javno naročilo gradnje: PARKIRIŠČA IN ZUNANJA UREDITEV NA LIVADI -2. FAZA DOKONČANJE VSEH DEL, pod oznako naročnika 4301-7/2015.

Javno naročilo se bo oddalo izvajalcu v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Ur. list RS št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11, 43/12, 90/12 in 19/14, v nadaljevanju ZJN-2) in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje, ter v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ in področje, ki je predmet javnega naročila.

Povabilo in razpisna dokumentacija: Parkirišča in zunanja ureditev na Livadi - 2. faza, dokončanje vseh del

POPRAVEK razpisne dokumentacije v delu, ki se nanaša na reference ter se pravilno glasi:

4. Opravljena referenčna dela za ponudnika:

Ponudnik mora ponudbi priložiti vsaj 3 ( tri) referenčne izjave investitorjev za gradnjo objektov (novogradnja, rekonstrukcija, adaptacija)

iz Uredbe o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena – za šifro 2 – Gradbeni inženirski objekti, ki so bili zaključeni v

letih 2010, 2011, 2012, 2013 in 2014 in sicer v vrednosti nad 70.000,00 EUR brez DDV.

Dela so morala biti opravljena strokovno, kvalitetno, pravočasno in v skladu z določili pogodbe.

Popis zaključnih del