11. seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 16.11.2015
kategorija: Napovedi sej OS

OBČINA AJDOVŠČINA       

Občinski svet  

Številka: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­011-2/2014

Datum:  16. 11. 2015  

 

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA  

Na osnovi 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 30/2015)  

 

sklicujem    

 

11. redno sejo Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki bo v četrtek, 26. novembra 2015, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a.    

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:  

 

1.    Potrditev zapisnika 10. redne seje ter Poročila o izvajanju sklepov 10. redne seje;  dodatno gradivo; 

2.    Odlok o proračunu občine Ajdovščina za leto 2016 - 2. obravnava;

3.    Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Razvojna agencija ROD Ajdovščina - 2. obravnava;

4.    Odlok o dopolnitvi Odloka o komunalnem prispevku v Občini Ajdovščina - 2. obravnava;

5.    Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Ajdovščina - 2. obravnava;

6.    Letni program športa v občini Ajdovščina za leto 2016;

7.    Pravilnik za sofinanciranje prireditev v občini Ajdovščina - 2.obravnava;

8.    Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju občine Ajdovščina – 2. obravnava;

9.    Pravilnik o subvencioniranju stroškov prevozov oseb s posebnimi potrebami - 1. obravnava oz. skrajšani postopek;

10.Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o postopku in kriterijih za vpis otrok v vrtec - 1. obravnava oz. skrajšani postopek;

11.Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Ajdovščina za programsko obdobje 2015-2020 - 1. obravnava oz. skrajšani postopek;

12.Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Ajdovščina - 1. obravnava oz. skrajšani postopek;

13.Sklep o podaljšanju veljavnosti Strategije gospodarskega razvoja občine Ajdovščina od 2005 do 2015;

14.Sklep o ukinitvi javnega dobra;

15.Sklep o cenah programov Otroškega vrtca Ajdovščina;

16.Informacije in pobude.  

Pod točkami 9., 10.,11. in 12.: V kolikor po opravljeni prvi obravnavi, ne bo potrebno opraviti nobenih sprememb ali dopolnitev, bo predlagano, da se skladno s prvo alinejo prvega odstavka 90. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 30/2015) opravi tudi druga obravnava in s tem skrajšani postopek za sprejem predlaganega akta.  

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si in ftp.ajdovscina.si.  

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.     

                                                                                                                

ŽUPAN                                                                                  

Tadej BEOČANIN, s.r.      

 

Vabljeni:

-       K 15. točki ravnateljica Otroškega vrtca Ajdovščina