Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi služnosti v k.o. Ajdovščina

datum: 23.11.2015
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi službnosti v k.o. Ajdovščina.

Na podlagi  31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1l in 14/15-ZUUJFO) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

Občina Ajdovščina namerava skleniti neposredno pogodbo o ustanovitvi neprave stvarne služnosti na nepremičnini parc. št. 1250/16  k.o. Ajdovščina, in sicer

služnostna pravica za izgradnjo klančine v obsegu cca 1,10m x 5m  ter za postavitev drsnih vrat na to parcelo in v njen zračni prostor,  tako da bo v nepremičnino poseženo v obsegu cca 0,25 x 22

20 m, vse  neposredno ob meji s parc. št. 1248/5 k.o. 2392 Ajdovščina, kot izhaja iz skice, ki je priloga te pogodbe, za nedoločen čas, v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1248/5 k.o. 2392 Ajdovščina.

Pogodba bo sklenjena po poteku 15 dni od objave te namere na spletni strani občine.

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN l.r.

Številka: 478-112/2015

Datum:   23.11.2015                 

Namera