Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v k.o. Selo

datum: 09.12.2015
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi služnosti v k.o. Selo, za potrebe izgradnje, obnove in vzdrževanje kabelskega električnega voda.

Številka: 35024-36/2015-2

Datum: 8.12.2015

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/14) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014), objavlja

NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi služnosti na nepremični v lasti občine, in sicer na parceli št. 37/24 k.o. 2387 Selo za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje kabelskega električnega voda v skupni površini 10,00 m2 za čas obratovanja signalizacije za burjo in v korist vsakokratnega upravljavca državne ceste R2-444/0347 Selo – Nova Gorica.

Obremenitev nepremičnega premoženja se ustanavlja v javno korist in je utemeljena na podlagi 1. odstavka 9. člena Zakona o cestah (ZCes-1, Ur.l. RS, št. 109/190, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15).

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

 

 ŽUPAN

Tadej BEOČANIN

Namera