Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v k.o. Vrtovin

datum: 05.01.2016
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje električnega kablovoda.

Številka: 35024-38/2015-3

Datum: 4.1.2016

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/14) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014), objavlja

NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na nepremični v lasti občine, in sicer na parceli št 2170/3 k.o. 2383 Vrtovin za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje električnega zračnega voda v dolžini 2,90 m ter širini 1,00 m, kot izhaja iz grafične priloge, v korist vsakokratnega lastnika parcel št. parcel št. 1291 in 1292, obe k.o. 2383 Vrtovin.

Služnostna pravica se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas v korist služnostnega upravičenca.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

 

 ŽUPAN

Tadej BEOČANIN

Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice