Javno povabilo delodajalcem za sofinanciranje prispevka delodajalca na plače zaposlenim na novo ustvarjenih delovnih mestih v občini Ajdovščina

datum: 15.02.2016
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina objavlja Javno povabilo delodajalcem za sofinanciranje prispevka na plače zaposlenih na novo ustvarjenih delovnih mestih v občini Ajdovščina.

Občina Ajdovščina na podlagi Statuta Občine Ajdovščina (Ur. l. RS, št. 44/2012in 85/2015 ), Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2016 (Uradni list RS, št. 92/2015), Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 34/2015 in 93/2015) ter Priglašene sheme državne pomoči »Spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Ajdovščina« (št. priglasitve: M001-5879914-2015), objavlja:

Javno povabilo delodajalcem za sofinanciranje prispevka delodajalca na plače, zaposlenim na novo ustvarjenih delovnih mestih v občini Ajdovščina

1 Predmet javnega povabila:

Zbiranje ponudb delodajalcev za sofinanciranje prispevka delodajalca na plače, zaposlenim na novo ustvarjenih delovnih mestih v občini Ajdovščina.

Ponudbo za sofinanciranje prispevka delodajalca na plače, zaposlenim na novo ustvarjenih delovnih mestih v občini Ajdovščina lahko odda delodajalec, registriran kot samostojni poslovni subjekt s svojo matično številko, ki bo s pomočjo subvencije ustvaril novo delovno mesto na območju občine Ajdovščina ter zaposlil osebo(e), za neprekinjeno obdobje najmanj 36 mesecev in polni delovni čas 40 ur tedensko, ali za krajši delovni čas (v primeru zaposlitve invalida) v skladu z odločbo o invalidnosti.

2 Namen javnega povabila:

Povabilo je namenjeno večanju števila delovnih mest in s tem krepitvi gospodarstva v občini Ajdovščina, hkrati pa zmanjševanju stopnje brezposelnosti v občini in regiji.

3 Cilj javnega povabila:

Cilj javnega povabila je omogočiti nastanek 50 novih trajnih delovnih mest v letu 2016 ter zaposlitev oseb za neprekinjeno obdobje vsaj šestintrideset (36) mesecev za polni delovni čas (tj. 40 ur tedensko), ali za delovni čas v skladu z odločbo o invalidnosti.

4 Oblika pomoči – državna pomoč:

Dodeljena sredstva po tem povabilu za delodajalce predstavljajo državno pomoč, priglašeno s shemo »Spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Ajdovščina« (številka priglasitve: M001-5879914-2015).

Dodeljena sredstva po tem povabilu ne smejo preseči dovoljene intenzivnosti državne pomoči. Dovoljena intenzivnost državne pomoči znaša do 75 % upravičenih stroškov posamezne subvencionirane zaposlitve (v nadaljnjem besedilu: upravičeni stroški). Upravičen strošek je strošek obveznega prispevka delodajalca na plačo (prispevki delodajalca).

Podatke o izplačilih poda delodajalec v končnem poročilu o izvedbi projekta in sicer za vsako posamezno subvencionirano zaposlitev, kjer navede tudi olajšave, oprostitve in vračila socialnih prispevkov na podlagi posebnih predpisov z njihovo višino, do katerih je upravičen za posamezno osebo, katere zaposlitev je bila subvencionirana na podlagi tega javnega povabila. Podatke o dejanskih izplačilih in uveljavljenih olajšavah, oprostitvah in vračilih socialnih prispevkov lahko Občina Ajdovščina preveri v uradni evidenci Finančne uprave Republike Slovenije.

Občina bo spremljala intenzivnost državne pomoči na ravni posamezne vključene osebe in bo v primeru ugotovitve preseženega praga 75 % sofinanciranja upravičenih stroškov iz naslova državnih pomoči vzpostavila terjatev do delodajalca v višini presežno izplačane državne pomoči.

Občina bo v okviru obravnave ponudb pred dodelitvijo državne pomoči preverila pogoje, kot so opredeljeni v tem javnem povabilu. V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje navedenih pogojev, mu Občina Ajdovščina državne pomoči ne bo dodelila.

Državna pomoč se ne dodeli delodajalcem za delovna mesta s področja trgovine in transporta.

Državna pomoč se ne dodeli delodajalcem, za nova delovna mesta, na katerih se delo ne opravlja na območju občine Ajdovščina.

Državna pomoč se ne dodeli delodajalcu, ki zaposli osebo s katero je že imel sklenjeno delovno razmerje v obdobju med 1. 1. 2014 do 31. 12. 2015 (sklenjena pogodba o zaposlitvi).

Sredstva po tem javnem povabilu se dodeljujejo na podlagi pravila de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013). Skupni znesek pomoči de minimis, dodeljen istemu enotnemu podjetju, ne sme presegati 200.000,00 evrov v kateremkoli obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne gleda na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 evrov). Državna pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma z izvozom povezani dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo. Pomoč ne sme biti pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi. Pomoč ne sme biti namenjena za nakup transportnih sredstev, ki so namenjena prevozu oseb in tovora v cestnem prometu.

5. Upravičenci:

Upravičenci do državne pomoči po tem pozivu so: mikro, majhna, srednja, majhna enotna, srednja enotna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z zakonodajo o gospodarskih družbah in drugih veljavnih predpisih s tega področja (v nadaljevanju podjetja).

 • 2) Izraz »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
  • a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
  • b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja,
  • c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,
  • d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.

Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk a) do d), preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.

Posamezen upravičenec lahko na to povabilo odda samo eno vlogo. Vse ponudbe, ki jih odda upravičenec na to javno povabilo se šteje kot ena vloga.

Do sredstev niso upravičena podjetja, ki:

a) so iz sektorjev:

 • ribištva in akvakulture,
 • primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
 • predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
 • če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
 • če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce,

b) nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Občine Ajdovščina ali do države,

c) so v skladu z določbami zakonodaje v postopku prenehanja, v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije,

d) so v težavah v skladu z zakonodajo o reševanju in prestrukturiranju družb v težavah,

e) so lastniško, upravljavsko ali kakorkoli drugače povezana s podjetji, ki so v skladu z določbami zakonodaje v postopku prenehanja, v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije,

f) nimajo sedeža v občini Ajdovščina, razen v primeru, da zaposlijo osebo s stalnim bivališčem v občini Ajdovščina.

6 Pogoji za oddajo ponudbe na javno povabilo:

Ponudbo za sofinanciranje prispevka delodajalca na plače zaposlenim na novo ustvarjenih delovnih mestih na obočju občine Ajdovščina lahko odda delodajalec, ki je pravna ali fizična oseba in izpolnjuje naslednje:

a) splošne pogoje:

 1. je registriran za opravljanje dejavnosti na podlagi vpisa v Poslovni register Slovenije,
 2. je najmanj eno leto registriran za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji;
 3. ima s pogodbo o zaposlitvi zaposleno vsaj eno osebo1,
 4. da za izvedbo takega ali podobnega ukrepa ni pridobil sredstev iz drugih javnih virov;
 5. zadnjih dvanajst (12) mesecev2 pred mesecem oddaje ponudbe na javno povabilo na območju občine Ajdovščina:
  1. ni zmanjševal števila zaposlenih, razen iz dopustnih razlogov3 oz.
  2. je zaposlene osebe, katerim je prenehalo delovno razmerje iz drugih razlogov, nadomestil z novimi zaposlitvami, ki pa niso predmet subvencioniranja po tem javnem povabilu;
 6. ima poravnane vse davke in druge obvezne dajatve v Republiki Sloveniji, zapadle do vključno zadnjega dne meseca pred oddajo ponudbe4
 7. poda izjavo, da je v zadnjih šestih (6) mesecih zaposlenim izplačeval plače in prispevke za obvezna socialna zavarovanja v zakonsko določenih in/ali pogodbeno dogovorjenih rokih;
 8. da mu po uveljavitvi sprememb in dopolnitev Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Ur. l. RS, št. 57/12, v nadaljevanju: ZPDZC-C ), torej od 28. 7. 2012 dalje, ni bila pravnomočno izrečena globa za prekršek po Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Ur. l. RS, št. 12/07- uradno prečiščeno besedilo, 29/10, 57/12 in 21/13 - ZUTD-A, v nadaljevanju: ZPDZC5
 9. poda izjavo, da sprejema vse ostale pogoje in kriterije, določene v tem javnem povabilu.

b) dodatne pogoje v zvezi z omejitvijo števila subvencioniranih zaposlitev:

Delodajalec lahko odda več ponudbo, vendar za omejeno skupno število subvencioniranih oseb, pri čemer je število možnih vključitev odvisno od povprečnega števila oseb, ki jih je imel prijavljene v vsa obvezna socialna zavarovanja za najmanj polovični delovni čas v zadnjih 3 mesecih pred mesecem oddaje ponudbe na javno povabilo, ter znaša:

 • za vsako povprečno prijavljeno osebo lahko prejme po eno (1) subvencionirano zaposlitev,
  pri povprečno 10 ali več prijavljenih oseb lahko prejme subvencijo za največ deset (10) subvencioniranih zaposlitev.

Ne glede na določilo prejšnjega odstavka lahko delodajalec, ki je v obdobju po 1. 1. 2015 na območju občine Ajdovščina pridobil uporabno dovoljenje za nove poslovne oz. proizvodne zmogljivosti, prejme subvencijo za največ deset (10) subvencioniranih zaposlitev, ne glede na povprečno število prijavljenih oseb.

Če delodajalec v ponudbi predlaga vključitev večjega števila oseb, kot je navedeno v tej točki, Občina Ajdovščina odloči, katere predlagane vključitve v projekt bodo izbrane in sicer na podlagi vrstnega reda prijavljenih vključitev.

Izpolnjevanje pogojev delodajalec/ponudnik potrjuje in izkazuje z Izjavo, ki je obvezen sestavni del ponudbe (obrazec št. 1 iz dokumentacije tega javnega povabila) in jo mora predložiti k vsaki ponudbi.

Delodajalec s podpisom Izjave poda soglasje, da Občina Ajdovščina v uradnih evidencah državnih organov in nosilcev javnih pooblastil preveri izpolnjevanje pogojev za sodelovanje na tem javnem povabilu.

Navajanje neresničnih podatkov ima za posledico materialno in kazensko odgovornost.

Občina podatke iz uradnih evidenc pridobi v času odločanja o sprejemu ponudbe po uradni dolžnosti. Podatke o plačilu davkov in drugih obveznih dajatev v Republiki Sloveniji bo Občina pridobil od Finančne uprave Republike Slovenije (FURS), podatke o številu oseb, prijavljenih v obvezna socialna zavarovanja, pa od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

7 Postopek pred oddajo ponudbe:

Delodajalec odda ponudbo na javno povabilo po opravljeni izbiri kandidata.

8 Oddaja ponudbe:

Ponudbe morajo biti oddane osebno ali po pošti v zaprti pisemski ovojnici, na kateri naj bo prilepljen izpolnjen Obrazec št. 2: Oprema ponudbe iz dokumentacije javnega povabila oz. naj bodo na pisemski ovojnici jasno razvidni podatki o nazivu javnega povabila, nazivu delodajalca in označba, da gre za ponudbo.

Ponudbe morajo biti oddane na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. majaj 6/a, 5270 Ajdovščina.

Nepravilno izpolnjene ali označene pisemske ovojnice s ponudbo bodo s sklepom zavržene in praviloma neodprte vrnjene pošiljatelju.

Za pravočasno ponudbo se šteje ponudba, ki jo Občina prejme do predvidenega končnega roka za predložitev ponudb oz. do porabe razpoložljivih sredstev.

Oddaja ponudbe pomeni, da delodajalec soglaša z vsemi pogoji in določili javnega povabila ter sprejema in v celoti soglaša z vzorcem Pogodbe, ki je tudi sestavni del dokumentacije tega javnega povabila, parafiran vzorec pogodbe je potrebno priložiti ponudbi.

Ponudba mora vsebovati popoln in v celoti izpolnjen Obrazec št. 1: (točka a, b, c, d), ki mora biti opremljen s podpisom odgovorne osebe in žigom, če delodajalec posluje z njim, sicer navede: »Ne poslujem z žigom«.

Za formalno popolno ponudbo se šteje ponudba, vložena v zaprto in pravilno označeno pisemsko ovojnico, poslana po pošti ali osebno oddana na vložišču Občine Ajdovščina in ki vsebuje v celoti izpolnjeno dokumentacijo iz prejšnjega odstavka.

Za nepopolno se šteje ponudba, ki ne vsebuje vseh sestavin, zahtevanih v tem javnem povabilu in v priloženi dokumentaciji javnega povabila.

Ponudnik, ki bo oddal nepopolno ali nerazumljivo ponudbo, bo v roku 8 dni od obravnave ponudbe pozvan k njeni dopolnitvi.

Dopolnitev ponudbe se ne sme spreminjati v delih, ki bi lahko vplivali na višino upravičenih stroškov (število predlaganih zaposlitev), in delov, ki bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev ponudbe glede na ostale ponudnike.

Dopolnitev mora biti oddana v zaprti pisemski ovojnici, na kateri naj bo prilepljen izpolnjen Obrazec št. 2: Oprema ponudbe iz dokumentacije javnega povabila oz. naj bodo na ovojnici jasno razvidni podatki o nazivu javnega povabila, nazivu in matični številki delodajalca in označba, da gre za dopolnitev ponudbe.

Če bo ponudnik pomanjkljivosti odpravil v predpisanem roku, bo strokovna komisija štela (glede vrstnega reda prispetja), da je ponudba prispela takrat, ko je prispela dopolnitev ponudbe, s katero so se pomanjkljivosti odpravile. Če ponudnik v predpisanem roku pomanjkljivosti ne bo odpravil, bo Občina takšno ponudbo s sklepom zavrgla.

9 Obravnava ponudb, obveščanje o njihovi ustreznosti in sprejetju:

Prejete ponudbe bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Strokovna komisija bo obravnavala ponudbe po vrstnem redu njihovega prispetja do porabe razpoložljivih sredstev. Odpiranje prispelih ponudb se praviloma izvede vsak prvi četrtek v mesecu.

Na posameznem odpiranju bodo odprte tiste ponudbe, ki bodo na Občino Ajdovščina prispele najkasneje dan pred predvidenim rokom za odpiranje.

Sprejete bodo ponudbe, ki bodo pravočasne, formalno popolne in bodo izpolnjevale določila tega javnega povabila ter pogoje za oddajo ponudbe.

V primeru, da razpoložljiva sredstva ne omogočajo sprejetja vseh formalno popolnih in ustreznih ponudb, se obravnavajo in sprejmejo ponudbe, ki izpolnjujejo osnovno merilo za izbor in sicer vrstni red glede na datum in uro njihovega prispetja.

V primeru, da delodajalec odda ponudbo za več zaposlitev oseb, se lahko njegovo ponudbo sprejme le delno.

Delodajalca, katerega ponudba je bila sprejeta, strokovna komisija praviloma v 30-ih dneh od prispetja ponudbe obvesti o sprejemu ponudbe in ga pozove k podpisu pogodbe.

Če se delodajalec v roku osmih (8) dni od prejema poziva ne odzove na podpis pogodbe, se šteje, da je ponudbo umaknil.

Delodajalec, katerega ponudba ne bo sprejeta, bo obveščen v 30-ih dneh od odpiranja ponudbe.

Občina z delodajalcem, katerega ponudba je na tem javnem povabilu sprejeta, sklene Pogodbo o sofinanciranju.

V kolikor bo Občina po posredovanju obvestila o sprejemu ponudbe ugotovila, da ponudnik ne izpolnjuje pogojev tega javnega povabila, bo odstopila od sklenitve pogodbe oz. od že sklenjene pogodbe, na podlagi katere še ni izvršila nobenega izplačila sredstev.

V primeru razdelitve razpoložljivih sredstev pred potekom končnega roka za predložitev ponudb, bo Občina na svoji spletni strani objavila zaključek javnega povabila.

Če po objavi zaključka javnega povabila zaradi porabe sredstev delodajalec, katerega ponudba je bila sprejeta, odstopi od sklenitve pogodbe, lahko Občina z nadomestnim obvestilom naknadno sprejme popolno ponudbo tistega delodajalca, katerega ponudba:

 • je bila odprta na datum, na katerega je bilo ugotovljeno, da razpoložljiva sredstva javnega povabila ne omogočajo sprejetja vseh prispelih ponudb,
 • je izpolnjevala vse pogoje javnega povabila in je bila po vrstnem redu iz 2. odstavka tega poglavja javnega povabila prva med ponudbami, ki zaradi pomanjkanja sredstev niso bile sprejete, oziroma prva sledeča, če je zaradi odstopa sproščenih več sredstev in če zaradi odstopa od pogodbe sproščena sredstva zadostujejo za njen sprejem.

Ponudbe, prispele po zaprtju javnega povabila, bodo s sklepom zavržene in neodprte vrnjene ponudnikom.

11 Viri in obdobje financiranja ter višina razpoložljivih sredstev:

Višina razpoložljivih sredstev v letu 2016 je 50.000 evrov. Iz navedene višine sredstev se bodo krili upravičeni stroški izvajanja ukrepa nastali v letu 2016.

12 Upravičeni stroški:

Upravičen strošek je strošek prispevka delodajalca na izplačano plačo zaposlenemu na novo ustvarjenem delovnem mestu v občini Ajdovščina za obdobje štiriindvajset (24) mesecev in polnim delovnim časom (40 ur tedensko) oz. krajšim delovnim časom za zaposlitev invalida v skladu z odločbo o invalidnosti. Delodajalec lahko uveljavlja upravičene stroške nastale od 1. 1. 2016 dalje.

Subvencija se delodajalcu izplača v dveh delih in sicer prvi del v višini 75 % prispevka delodajalca na predvidena izplačila plač v prvih 12-ih mesecih po podpisu pogodbe, ter v drugem delu po izteku prvih 12 mesecev v višini 75% prispevka delodajalca na predvidena izplačila plač v drugih 12-ih mesecih po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi med delodajalcem in zaposleno osebo na novo ustvarjenem delovnem mestu. Pogoj za izplačilo subvencije je predložitev zahtevka s prilogami (pogodba o zaposlitvi, poročilo, dokazilo o prijavi v zavarovanje idr.).

Subvencija se delodajalcu izplača na transakcijski račun, odprt v Republiki Sloveniji, ki je razviden iz registra transakcijskih računov pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES), in sicer najkasneje v 30-ih dneh od predložitve pravočasnega in popolnega zahtevka za plačilo upravičenih stroškov, na podlagi sklenjene pogodbe, ki ga delodajalec naslovi na Občino Ajdovščina. Občina Ajdovščina bo pred vsakim izplačilom preverila obstoj zaposlitve.

Dokazilo za uveljavljanje upravičenih stroškov je kopija pogodbe o zaposlitvi zaposlene osebe za neprekinjeno obdobje vsaj šestintrideset (36) mesecev in polni delovni čas 40 ur tedensko oz. sorazmerno manj glede na krajši delovni čas za zaposlitev invalida, v skladu z odločbo o invalidnosti. (vzorec iz dokumentacije javnega povabila), dokazilo prijavi v zavarovanje (obrazec M-1).

13 Pristojnosti in odgovornosti delodajalca:

Pristojnosti in odgovornosti delodajalca se opredeli v pogodbi o sofinanciranju.

14 Obdobje izvajanja programa:

Rok javnega povabila:

Povabilo je odprto od objave do porabe razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do 31. 10. 2016. Zaprtje javnega povabila bo objavljeno na spletni strani Občine Ajdovščina.

Pogodbe z delodajalci se sklepajo od objave javnega povabila do 30. 10. 2016, pogodbe o zaposlitvi med delodajalci in vključenimi osebami se prav tako sklepajo do 30.10.2016.

15 Dokumentacija javnega povabila:

Besedilo javnega povabila,

 • Obrazec št. 1: Ponudba za izvedbo projekta »Nova delovna mesta«, z Izjavo,
 • Obrazec št. 2: Oprema ponudbe,
 • Obrazec št. 3/1: Zahtevek 1 za plačilo upravičenih stroškov za ustvarjanje novih delovnih mest za obdobje prvih 12 mesecev,
 • Obrazec št. 3/2: Zahtevek 2 za plačilo upravičenih stroškov za ustvarjanje novih delovnih mest za obdobje drugih 12 mesecev,
 • Obrazec št. 4: vmesno poročilo o izvedbi projekta,
 • Obrazec št. 5: končno poročilo o izvedbi projekta z izjavo,
 • Vzorec Pogodbe o sofinanciranju,

Uporaba v tem poglavju navedenih obrazcev je obvezen element oddaje ponudbe, zahtevkov in poročil o izvajanju projekta in podlaga za izplačilo subvencije.

Dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Ajdovščina: http://www.ajdovscina.si (v rubriki »javni razpisi«).

16 Dodatne informacije

Kontaktna oseba, pri kateri lahko delodajalci dobijo dodatne informacije, je Janez Furlan.

Morebitna vprašanja se naslovijo pisno na elektronski naslov: janez.furlan@ajdovscina.si Odgovori ter morebitne spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije in razpisnih pogojev bodo objavljeni na spletni strani Občine Ajdovščina v rubriki javni razpisi.

17 Mehanizmi nadzora

Za zagotavljanje popolnosti nadzora in resničnosti podatkov, posredovanih s strani ponudnikov, lahko tehnično, administrativno in finančno kontrolo programa ali dokumentov izvajajo institucije Republike Slovenije, ki so pristojne za izvrševanje nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev Republike Slovenije.

Delodajalec se s podpisom pogodbe o sofinanciranju zaveže, da bo nadzornim organom predložil vse relevantne dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost stroškov, sofinanciranih za izvajanje predmeta pogodbe; ali na kraju samem omogočil vpogled v delovno okolje oseb(e), vključene(ih) v subvencionirano zaposlitev, računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem projekta ter za potrebe nadzora, poročanja in spremljanja zagotovil vse zahtevane podatke.

19 Protikorupcijsko določilo

Vsak ponudnikov poskus vpliva na obravnavo ponudb bo imel za posledico zavrnitev njegove ponudbe. Enako velja za poizkuse vplivanja na delo in odločitve strokovne komisije.

Št.: 41031-08/2016
Datum: 12. 2. 2016

Občina Ajdovščina
župan Tadej Beočanin

Besedilo javnega razpisa

Razpisna dokumentacija

ODGOVORI na vprašanja v zvezi z javnim povabilom