Javni razpis za spodbujanje projektov inovacij v letu 2016

datum: 16.02.2016
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina objavlja Javni razpis za spodbujanje projektov inovacij v letu 2016.

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi Pravilnika o subvencioniranju projektov inovacij (Ur. l. RS št. 57/03, 26/04 in 15/05), Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Ajdovščina (Ur. l. 34/2015, 93/2015), Mnenja o skladnosti sheme državne pomoči št. M001-5879914-2015 ter Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2016 (Ur. l. RS št. 92/2015) objavlja

Javni razpis za spodbujanje projektov inovacij v letu 2016

1. Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je dodelitev državne pomoči za spodbujanje projektov inovacij v letu 2016.

2. Namen javnega razpisa:

Namen javnega razpisa je spodbuditi podjetja in posameznike k oblikovanju inovativnih projektov, izdelavo prototipov ter tehničnih izboljšav. Sredstva se zato namenja za sofinanciranje stroškov pridobitve patenta oziroma stroškov zaščite izdelka, stroškov izdelave začetnega prototipa, stroškov dokumentiranih inovativnih tehničnih rešitev, idej ali raziskovalnih nalog.

3. Cilj javnega razpisa:

Cij javnega razpisa je sofinanciranje štirih (4) inovativnih projektov na območju občine Ajdovščina.

4. Oblika in višina državne pomoči:

Dodeljena sredstva po tem javnem razpisu predstavljajo državno pomoč, priglašeno s shemo »Spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Ajdovščina« (številka priglasitve: M001-5879914-2015).

Višina državne pomoči za prijavljene projekte ne sme presegati 50% vrednosti upravičenih stroškov prijavljenega projekta – intenzivnost pomoči.

Državna pomoč se dodeli za:

a)        zaščito patenta oziroma za zaščito izdelka – do višine 3.000 evrov;

b)        izdelavo začetnega prototipa – do višine 5.000 evrov;

c)        inovativne tehnične rešitve – do višine 1.000 evrov; 

d)        tehnično dokumentirane inovativne ideje – do višine 1.000 evrov;

e)        tehnične raziskovalne naloge, ki so namenjene razvoju novih izdelkov oziroma inovativnih tehnoloških rešitev – do višine 2.000 evrov.

5. Upravičenci:

Na javni razpis se lahko prijavijo fizične osebe s stalnim prebivališčem v občini Ajdovščina, zaposleni v podjetjih s sedežem v občini Ajdovščina ter mikro, majhna, srednja, majhna enotna, srednja enotna podjetja ter samostojni podjetniki s sedežem v občini Ajdovščina, ki  morajo razpolagati z vsaj deloma ustvarjeno novo tehnično rešitvijo oziroma želijo opraviti začetni razvoj.

»Enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij (v nadaljevanju podjetje):

a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,

b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa dru­gega podjetja,

c)  podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,

d)  podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki nave­denega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.

Podjetja, ki so v kateremkoli razmerju iz točk a) do d), preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.

Do sredstev niso upravičena podjetja, ki so iz sektorjev:

-       ribištva in akvakulture,

-       primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti (v nadaljevanju Pogodba),

-       predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v primeru, če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg, ter je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.

Do sredstev prav tako niso upravičena podjetja in samostojni podjetniki, ki:

-         nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Občine Ajdovščina ali do države,

-         so v skladu z določbami zakonodaje v postopku prenehanja, v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije,

-         so v težavah v skladu z zakonodajo o reševanju in prestrukturiranju družb v težavah,

-         so lastniško, upravljavsko ali kakorkoli drugače povezana s podjetji, ki so v skladu z določbami zakonodaje v postopku prenehanja, v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije.

Do sredstev prav tako niso upravičene fizične osebe, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Občine Ajdovščina ali do države. 

Upravičenci lahko pridobijo sredstva le pod pogojem, da za isti namen niso prejeli drugih lokalnih, regionalnih, državnih ali mednarodnih javnih virov. Posamezen upravičenec lahko na tem javnem razpisu kandidira samo z eno vlogo.

Prijavitelji lahko za delo v projektu najamejo izumitelja novosti oziroma najamejo raziskovalce, ki izpolnjujejo pogoje, določene s predpisi o raziskovalni dejavnosti. Začetni razvoj obsega razvojna dela, ki so potrebna, da se preverijo tehnične in druge lastnosti izuma.

6. Pogoji za dodelitev sredstev:

Popolne vloge na razpis morajo biti pripravljene v skladu z navodilom za pripravo vloge, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

Vloga za dodelitev državne pomoči mora vsebovati:

-         potrdilo pristojnega organa, ki vodi evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje določene dejavnosti;

-         predstavitev predlagatelja;

-         predstavitev novosti;

-         finančno konstrukcijo projekta z viri financiranja;

-         izjavo, da za prijavljeni projekt v zadnjih 3 letih predlagatelj ni dobil državne pomoči, oziroma če jo je, kolikšen delež je za isti namen že dobil iz drugih virov; izjavo o soglašanju s pogoji in prevzemanju odgovornosti;

-         izjavo za povezana podjetja oziroma povezane subjekte;

-         za fizične osebe je potrebno predložiti fotokopijo osebne izkaznice;

-         za zaposlene v podjetjih s sedežem v občini Ajdovščina je potrebno predložiti potrdilo o zaposlitvi;

-         predstavitev tehnične rešitve, inovativne ideje oziroma raziskovalne naloge.

7. Merila za dodelitev sredstev:

Pri razvrščanju predlogov projektov bodo upoštevani naslednji ocenjevalni kriteriji:

Zap. št.

Ocenjevalni kriteriji

Najvišje možno št. točk

1.

Vpliv novosti na dodatno zaposlitev visoko kvalificirane delovne sile

25

2.

Doseganje višje stopnje dodelave novosti oziroma izkazovanje višjih že vloženih sredstev v novosti

25

3.

Pridobitev interesenta, ki je pripravljen vlagati v nadaljnje faze projekta

20

4.

Večja varnost in racionalnost

10

5.

Število podeljenih patentov oziroma izpeljanih tehnoloških inovacij

10

6.

Med izvajalce oziroma soizvajalce vključuje raziskovalne oz. izobraževalne institucije

10

 

Prejete vloge bo ocenila strokovna komisija na podlagi predstavitve prijavljenega projekta. Sofinancirani bodo le inovativni in hkrati najboljši projekti.

8. Višina sredstev: 

Višina srestev za dodelitev subvencij za projekte inovacij v letu 2016 je 8.000 evrov. Za fizične osebe je višina namenjenih sredstev 4.000 evrov, za podjetja prav tako v višini 4.000 evrov.

9. Upravičeni stroški:

Upravičeni stroški so:

-                     stroški za pridobitev patenta,

-                     stroški za zaščito izuma,

-                     stroški dela, ki nastajajo neposredno kot posledica raziskave in razvoja projekta,

-                     materialni stroški za izdelavo začetnega prototipa,

-                     stroški raziskovalnih in svetovalnih storitev,

-                     stroški instrumentov in druge opreme, ki se uporabljajo izključno za izvedbo projekta.

DDV ni upravičen strošek.

Zgornja višina pomoči ne sme biti presežena, ne glede na to, iz katerih javnih virov je pomoč dodeljena.

10. Rok, do katerega morajo biti porabljena dodeljena sredstva: 

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 25. 11. 2016.

11. Razpisna dokumentacija: 

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh Občine Ajdovščina. Pridržujemo si pravico, da morebitne spremembe in dopolnitve razpisa objavimo kot popravek na spletnih straneh, največ 15 dni pred zaključkom razpisa. Dodatne informacije so vam na voljo po telefonu na številki (05) 365 9126 (Janez Furlan) in  (05) 365 9135 (Ingrid Marc).

12. Rok za oddajo vlog:

Pisne vloge z oznako: »NE ODPIRAJ - PRIJAVA NA RAZPIS – INOVACIJE 2016« in z naslovom pošiljatelja na hrbtni strani v zgornjem delu ovojnice morajo predlagatelji oddati v zaprti ovojnici. Vloge morajo biti predložene na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, Ajdovščina osebno ali s priporočeno poštno pošiljko do najkasneje 29. 7. 2016, pri čemer se za rok oddaje šteje čas odtisa poštnega žiga.

Predlagatelji vlog bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni do 31. 8. 2016.

Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS št. 69/2011-UPB 2) Občina Ajdovščina ne sme poslovati s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri Občini Ajdovščina opravlja funkcijo ali njegov družinski član, član poslovodstva ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu. Ta prepoved smiselno velja tudi za državne pomoči in druge oblike pridobivanja sredstev od naročnika Občine Ajdovščina ter za koncesije in druge oblike javno-zasebnega partnerstva, razen za državne pomoči v primeru naravnih nesreč.

 

Številka: 41031-7/2016

Datum:   15. 2. 2016

 

 Občina Ajdovščina

župan Tadej Beočanin 

 

Besedilo razpisa

Razpisna dokumentacija