Namera za sklenitev neposredne pogodbe o uporabi v k.o. Ajdovščina

datum: 30.05.2016
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe o uporabi prostorov v k.o. Ajdovščina, za namene izvajanja humanitarnih dejavnosti.

 Na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

 NAMERO

Občina Ajdovščina odda v neodplačno uporabo Območnemu združenju rdečega križa Ajdovščina prostore zgornjega nadstropja na naslovu Tovarniška 3g, 5270 Ajdovščina, za namene izvajanja humanitarnih dejavnosti.

Pogodbeno razmerje za uporabo prostora se sklepa za dobo do 31.12.2016 z možnostjo podaljšanja, v kolikor nepremičnine ne bo potreboval noben drug uporabnik. Vsaka izmed strank lahko pogodbeno razmerje kadarkoli odpove brez navajanja posebnih razlogov, z odpovednim rokom treh  mesecev.

Uporabnina se ne zaračunava, zaračunavajo se le obratovalni stroški in stroški rednega vzdrževanja ter drugi stroški, ki bodo podrobneje opredeljeni s pogodbo.

Sklep izvede Občina Ajdovščina s sklenitvijo pogodbe, po predhodni objavi namere za oddajo v uporabo v prvi točki navedene nepremičnine.

Morebitni drugi interesenti (ki izvajajo humanitarno dejavnost ali izpolnjujejo druge zakonske pogoje za neodplačno uporabo) lahko podajo svojo prijavo za ta prostor v času   dni od objave namere.

 ŽUPAN

Tadej BEOČANIN l.r.

Številka: 3528-11/2016

Datum: 30. 5. 2016        

Namera -  uporaba prostorov