Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v k.o. Ajdovščina

datum: 30.06.2016
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v k.o. Ajdovščina

Številka: 35024-35/2016-2

Datum: 30.6.2016

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014, 90/2014 –ZDU-1l, 14/2015 – ZUUJFO, 76/2015) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014), objavlja

 NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi služnosti na nepremičninah v lasti občine, in sicer na parcelah št 360/4, 350/5, 1724/10, 297/31, 297/29, vse k.o. Ajdovščina, za namene dostopa v skupni površini 315,10 m2, v korist služnostnega upravičenca in njegovih pravnih naslednikov.

Služnostna pravica se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za  določen čas 1 leta.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

župan

Tadej Beočanin