Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v k.o. Planina

datum: 26.09.2016
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v k.o. Planina, za potrebe izgradnje, obnove in vzdrževanja infrastrukture.

  

Številka: 35024-44/2016-4

Datum: 26. 9. 2016

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/14) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014), objavlja

 NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na nepremični v lasti občine, in sicer

na parceli št. 1404/8 k.o. 2399 Planina:

-       služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje strešnega napušča v dolžini 3,50 m in širini 0,60 m;

na parceli št. 2161/27 k.o. 2399 Planina:

-       služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje strešnega napušča v dolžini 22,50 m in širini od 0,20 do 0,70 m;

-       služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje peskolova premera 0,60 m;

-       služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje dveh revizijskih jaškov premera 0,80 m;

-       služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje vodomernega jaška v dolžini 1,0 m in širini 1,0 m;

-       služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje meteorne kanalizacije v dolžini 26,50 m in širini 0,50 m;

-       služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje fekalne kanalizacije v dolžini 5,00 m in širini 0,50 m;

kot izhaja iz grafične priloge v svetlo zeleni barvi (strešni napušč), v modri barvi (vodomerni jašek), v svetlo modri barvi (meteorna kanalizacija) in v črni barvi (fekalna kanalizacija, revizijski jaški, peskolov), v korist vsakokratnega lastnika parcel št. 2161/6, 1404/9 in 1404/5, vse k.o. 2399 Planina.

Služnostna pravica se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas v korist služnostnega upravičenca.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN

Namera