Namera za oddajo cevne infrastrukture v najem in poziv k priglasitvi interesa

datum: 07.10.2016
kategorija: Druge javne objave

Občina Ajdovščina objavlja namero za oddajo cevne infrastrukture ter interesente poziva, da čim prej izrazijo interes.

 Na podlagi  48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si, objavlja

NAMERO

Občina Ajdovščina namerava z neposredno pogodbo oddati v najem oz. odplačno uporabo že vgrajeno cev (oznake 110), na območju  OC Mirce, ki je označeno na priloženi  skici (označene parcele in tudi parc. št. 1476/4 in parc. št. 1475/6, k.o. 2392 Ajdovščina), ki jo bo lahko uporabil  za umestitev kabelske infrastrukture za različne namene.

Morebitni interesenti lahko svoj interes za najem izrazijo v roku 15 dni od dne objave te namere in se pri tem opredelijo do tega, ali so zainteresirani za:

-       Ekskluzivni najem in uporabo cevi;

-       Najem cevi, pri katerem bi se zavezali, da v primeru prostih kapacitet, oddajo drugemu interesentu del cevi v podnajem;

-       Najem dela cevi oz. souporabo z ostalimi interesenti.

Interesenti naj navedejo, za kateri namen bi cev uporabili in tehnične specifikacije kablovja, ki bi ga umestili v najeto cev.

Interesenti lahko podajo tudi morebitne druge predloge glede najema ali ponudbo.

V primeru večjega interesa od prostih kapacitet, bo Občina Ajdovščina razpisala poseben postopek.

Namera vsebuje navedbo, da bo sklenjen najem, vendar si Občina Ajdovščina pridržuje pravico, da bo pravico uporabe uredil tudi z drugim institutom.

Za tehnične specifikacije cevi daje informacije Peter Kete (05 365 91 31), glede postopka oddaje in za druga vprašanja pa Vida Šuštar (05 365 91 17).

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN l.r.

 Številka: 381-1/2016                

Datum:   7.10.2016       

Namera za oddajo cevne infrastrukture            

Območje cevi