Občinski svet Občine Ajdovščina podpira vpis pravice do pitne vode v Ustavo RS

datum: 01.12.2016
kategorija: Druge javne objave

Na svoji 18. redni seji, ki je potekala konec oktobra, je Občinski svet Občine Ajdovščina sprejel sklep s stališčem Občine Ajdovščina o vpisu pravice do pitne vode v Ustavo RS.

 Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12 in 85/15) je Občinski svet Občine Ajdovščina na svoji 18. seji dne 27. 10. 2016 sprejel naslednji 

SKLEP S STALIŠČEM OBČINE AJDOVŠČINA O VPISU PRAVICE DO PITNE VODE V USTAVO RS

1.    člen

Občinski svet Občine Ajdovščina podpira vpis neodtujljive pravice do pitne vode v ustavo, prav tako se strinja z izhodiščem, da so naravni vodni viri naravno vodno javno dobro v upravljanju države ter da naravni vodni viri služijo prednostno in trajnostno oskrbi prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev.

Pri tem se naj upošteva, da pravico do pitne vode ni mogoče enačiti s pravico do javnega vodovoda. Pripravljavce besedila ustavnega zakona pozivamo, da upoštevajo dosedanjo zakonodajno ureditev, po kateri morajo občine zagotavljati javne vodovode na območjih v skladu z Operativnim programom oskrbe s pitno vodo, na ostalih območjih pa si oskrbo s pitno vodo ali samooskrbo občani zagotovijo še naprej.

Občinski svet Občine Ajdovščina razume predlog, da bi odslej oskrbo gospodinjstev zagotavljala država preko neprofitne javne službe tako, da naravne vodne vire za ta namen izkorišča sama neposredno ali izkoriščanje prenese v neposredno upravljanje samoupravnim lokalnim skupnostim, kot poseg v izvirne pristojnosti občin, zato ga ostro zavrača.

Občinski svet Občine Ajdovščina glede na sprejeto stališče k točki 2 na 21. seji Državnega zbora opozarja poslanke in poslance ter Ustavno komisijo Državnega zbora, da se naj v zahtevi po preprečevanju podeljevanja koncesij za oskrbo prebivalstva s pitno vodo jasno loči med prepovedjo sklepanja koncesijskih pogodb z zasebnimi podjetji in javnimi podjetji, katerim se naj dopusti izvajanje te gospodarske javne službe še naprej.

Občinski svet Občine Ajdovščina zahteva, da Državni zbor v vse postopke in razprave v zvezi s spremembo Ustave RS in vpisom neodtujljive pravice do pitne vode, vključi tudi občine in njihova združenja.

2.    člen

Ta sklep velja takoj in se objavi na spletni strani Občine Ajdovščina. Sklep se pošlje predsedniku Državnega zbora Republike Slovenije.

Številka: 355-4/2013

Datum: 27. 10. 2016

 

ŽUPAN

Tadej Beočanin, l. r.