Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v k.o. Podkraj

datum: 09.01.2017
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice v k.o. Podkraj, za potrebe izgradnje, obnove in vzdrževanja elektrovoda.

Številka: 35024-2/2017-2

Datum: 5. 1. 2017    

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014, 90/2014 – ZDU-1I, 14/2015 – ZUUJFO in 76/2015) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016), objavlja   

NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE  

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na nepremični v lasti občine, in sicer  na parceli št. 630/1 k.o. 2375 Podkraj:

- služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje zemeljskega elektrovoda v dolžini 1,50 m, širini 0,50 m in površini 0,75 m2;

kot izhaja iz grafične priloge, v korist vsakokratnega lastnika parcel št. 175/1 in 175/2, obe k.o. 2375 Podkraj.  

Služnostna pravica se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas v korist služnostnega upravičenca.   Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.    

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN  

Namera z grafično prilogo