Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v k.o. Brje

datum: 17.02.2017
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v k.o. Brje, za potrebe izgradnje, obnove in vzdrževanja strešnega napušča.

Številka: 35024-15/2017-2

Datum: 17.2.2017 

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014, 90/2014 – ZDU-1I, 14/2015 – ZUUJFO in 76/2015) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016), objavlja

NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na nepremični v lasti občine, in sicer

na parceli št. 3533/4 k.o. 2395 Brje:

-       služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje strešnega napušča v površini 5,00 m2;

kot izhaja iz grafične priloge, v korist vsakokratnega lastnika parcele št. 1814/3 k.o. 2395 Brje.

Služnostna pravica se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas v korist služnostnega upravičenca.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

 

ŽUPAN Tadej BEOČANIN

Po pooblastilu št. 032-3/2014

z dne 11.11.2014

Podžupan Mitja Tripković

Namera z grafično prilogo