Javni poziv za zbiranje predlogov kandidatov za imenovanje nadomestnega člana občinske volilne komisije

datum: 30.05.2017
kategorija: Druge javne objave

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi 111. in 112. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 30/2015) objavlja Javni poziv za zbiranje predlogov kandidatov za imenovanje nadomestnega člana občinske volilne komisije.

 Zaradi odstopa namestnika člana občinske volilne komisije predlagatelje pozivamo, da podajo predlog za imenovanje nadomestnega člana (namestnika člana).

V skladu s 35. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/2007-uradno prečiščeno besedilo, 45/2008, 83/2012) občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in njegov namestnik ter trije člani in njihovi namestniki. Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov, ostali člani volilne komisije in njihovi namestniki pa se imenujejo po predlogu političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov.

Predlog za imenovanje nadomestnega člana mora vsebovati:

- podatke o predlagatelju,

- ime in priimek kandidata,

- naslov stalnega prebivališča kandidata,

- rojstni datum kandidata,

- izobrazbo kandidata in delovne izkušnje, druge reference,

- pisno soglasje kandidata.

Nadomestnega člana občinske volilne komisije imenuje občinski svet.

Rok za podajo predlogov je sreda, 7. 6. 2017. Predlog se pošlje na naslov Občina Ajdovščina, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, po pošti ali odda v sprejemno pisarno Občine Ajdovščina.

 

Številka: 032-3/2015

Datum:   29. 5. 2017

 

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,

VOLITVE IN IMENOVANJA

PREDSEDNIK

Jordan POLANC, s.r.

Javni poziv za zbiranje predlogov - nadomestni član OVK

Obrazec - predlog za imenovanje nadomestnega člana OVK 

Obrazec - soglasje kandidata