Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v k. o. Vrtovin

datum: 13.06.2017
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v k. o. Vrtovin, za potrebe izgradnje, obnove in vzdrževanja komunalne infrastrukture.

 Številka: 35024-47/2017-4

Datum: 13. 6. 2017

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014, 90/2014 – ZDU-1I, 14/2015 – ZUUJFO in 76/2015) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016), objavlja

NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na nepremičnini v lasti občine, in sicer

na parceli št. 2166/4, k.o. 2383 Vrtovin:

-       služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje vodovoda v dolžini 0,50 m in širini 5,00 m in

-       služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje vodovoda v dolžini 2,50 m in širini 0,50 m;

kot izhaja iz grafične priloge, v korist vsakokratnega lastnika parcel št. 985, št. 1935/1 in št. *95, vse  k.o. 2383 Vrtovin.

Služnostna pravica se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas v korist služnostnih upravičencev.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

 

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN

Namera z grafično prilogo