Namera za sklenitev neposredne menjalne pogodbe v k.o. Ajdovščina

datum: 19.07.2017
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne menjalne pogodbe v k.o. Ajdovščina.

Na podlagi 8. in 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS, Ur. l. RS št. 86/10, s spremembami in dopolnitvami) ter 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/11 s spremembami in dopolnitvami), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

namero za sklenitev neposredne menjalne pogodbe, s katero bo pridobila stanovanje s pomožnim prostorom na naslovu Na Livadi 6, v Ajdovščini ID znak: 2392-455-6 in odsvojila stanovanje s kletjo na naslovu Na Livadi 2, v Ajdovščini, ID znak: 2392-451-2.

Župan

Tadej Beočanin, l.r.

Številka: 478-156/2017

Datum: 19. 7. 2017