Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v k.o. Črniče

datum: 01.08.2017
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v k.o. Črniče.

Na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014, 90/2014 – ZDU-1I, 14/2015 – ZUUJFO in 76/2015) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina objavlja Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na nepremičnini v lasti občine, in sicer:

na parceli št. 2523/14 k.o. 2384 Črniče:

-              služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje male biološke čistilne naprave in iztok očiščene vode v potok v površini 16,50 m2;

-              služnostna pravica postavitve, obnove in vzdrževanja napušča v površini 6,90 m2

-              služnostna pravica postavitve, obnove in vzdrževanja nadstrešnice v površini 2,80 m2

-              služnostna pravica postavitve, obnove in vzdrževanja napušča v površini 3,88 m2

na parceli št. 477/2 k.o. 2384 Črniče:

-              služnostna pravica postavitve, obnove in vzdrževanja zunanjih klimatov v površini 3,67 m2

kot izhaja iz grafične priloge, v korist vsakokratnega lastnika parcele št. 478/9 in parcele št. 478/4, obe k.o. 2384 Črniče.

Služnostna pravica se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas v korist služnostnega upravičenca.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

Župan

Tadej Beočanin

Številka: 35024-63/2017-2

Datum: 1. 8. 2017