Namera za sklenitev neposredne pogodbe o uporabi v k. o. Ajdovščina

datum: 16.08.2017
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe o uporabi za prostor v objektu bivše vojašnice Srečko Kosovel v Ajdovščini.

 Na podlagi  53. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO 

Občina Ajdovščina odda v uporabo zainteresiranemu uporabniku prostor št. 5 (10m2), v prvem nadstropju stavbe bivše vojašnice Srečka Kosovela Ajdovščina, na naslovu Vipavska cesta 11a, Ajdovščina, za društvene namene, z medgeneracijskem sodelovanjem.

Pogodbeno razmerje za uporabo prostora se sklepa za dobo 3- let. Odpovedni rok je  2 meseca, brez navajanja razlogov.

Uporabnine oz. najemnine se ne zaračunava, zaračunavajo se le obratovalni stroški in stroški rednega vzdrževanja ter druga bremena, določena s pogodbo.

Pogodba bo  sklenjena preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

 

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN l.r.

Številka:  3528-6/2017-7

Datum:    16. 8. 2017

Namera z grafično prilogo