Namera o ustanovitvi posebne pravice uporabe v k. o. Skrilje

datum: 15.09.2017
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi posebne pravice uporabe v k. o. Skrilje.

 Številka: 35024-66/2017-2

Datum: 15.9.2017

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014, 90/2014 – ZDU-1I, 14/2015 – ZUUJFO in 76/2015) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016), objavlja

NAMERO O USTANOVITVI POSEBNE PRAVICE UPORABE 

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi posebne pravice uporabe za poseganje napušča ostrešja na delu objekta na parcelah št. *85, *87, *89, 1241/9 in 1241/10 vse  k.o. 2389 Skrilje, v zračni prostor dela parcele št. 1241/12 k.o. 2389 Skrilje v površini 7.72 m2, kot je na skici prikazano z modro barvo, v korist vsakokratnega lastnika parcel št. *85, *87, *89, 1241/9 in 1241/10 vse  k.o. 2389 Skrilje.

Posebna pravica uporabe se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas v korist služnostnega upravičenca.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

Župan

Tadej Beočanin 

Namera z grafično prilogo