Namera za sklenitev neposredne menjalne pogodbe

datum: 20.09.2017
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne menjalne pogodbe za nepremičnine v k. o. Dol -Otlica.

 Na podlagi 8. in 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS, Ur. l. RS, št. 86/10, s spremembami in dopolnitvami) ter 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/11 s spremembami in dopolnitvami), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

Občina Ajdovščina namerava skleniti neposredno menjalno pogodbo, s katero bo pridobila parc. št. 370/12 in 370/8, obe  k.o. 2370 Dol-Otlica (z namenom ureditve cestnega telesa) ter odsvojila parc. št. 1437/8  in 1437/9 k.o. 2370 Dol-Otlica, obe  k.o. 2370 Dol-Otlica.

Pogodba bo sklenjena po poteku 15 dni od dne objave te namere.

Župan

Tadej Beočanin l.r.

 

Številka: 478-170/2017

Datum:   20. 9. 2017

Namera z grafično prilogo