Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v k. o. Črniče

datum: 20.09.2017
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v k. o. Črniče, za potrebe izgradnje, obnove in vzdrževanja zračnega elektrovoda, meteorne kanalizacije, napušča in balkona.

 Številka: 35024-67/2017-2

Datum: 20. 9. 2017

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014, 90/2014 – ZDU-1I, 14/2015 – ZUUJFO in 76/2015) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016), objavlja

NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na nepremičnini v lasti občine, in sicer

na parceli št. 2528/3 k. o. 2384 Črniče:

-       služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje zračnega elektrovoda v dolžini 3,00 m in širini 1,00 m;

-       služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje meteorne kanalizacije v dolžini 8,80 m in širini 0,50 m;

-       služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje napušča v dolžini 5,80 m in širini 1,25 m;

-       služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje balkona v dolžini 4,80 m in širini 1,40 m;

 

kot izhaja iz grafične priloge, v korist vsakokratnega lastnika parcele št. 351/2 k. o. 2384 Črniče.

Služnostna pravica se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas v korist služnostnega upravičenca.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

 ŽUPAN

Tadej BEOČANIN

 Namera z grafično prilogo