Namera za sklenitev neposredne prodajne pogodbe za nepremičnine v k. o. Ajdovščina

datum: 22.09.2017
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne prodajne pogodbe za nepremičnine v k. o. Ajdovščina.

 Na podlagi 8. in 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS, Ur. l. RS št. 86/10, s spremembami in dopolnitvami) ter 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/11 s spremembami in dopolnitvami), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

Občina Ajdovščina namerava z interesentom skleniti neposredno prodajno pogodbo za nepremičnino parc. št. 447/5 k.o. 2392 Ajdovščina, 28m2 , ter sočasno pridobiti parc. št. 446/2 k.o. 2391 Ajdovščina, 8m2.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

 

ŽUPAN

Tadej Beočanin l.r.

 

Številka: 478-23/2016

Datum:   21. 9. 2017

Namera z grafično prilogo