Namera za sklenitev neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino v k. o. Šturje

datum: 23.10.2017
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino v k. o. Šturje.

 Na podlagi 8. in 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS, Ur. l. RS št. 86/10, s spremembami in dopolnitvami) ter 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/11 s spremembami in dopolnitvami), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

Občina Ajdovščina namerava skleniti neposredno prodajno pogodbo za solastniški del nepremičnine parc. št. 384/5 k.o. 2380 Šturje -  solastniški delež znaša 395/10000.

Pogodba bo sklenjena z zainteresiranim kupcem, po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina. 

 

župan                                                                                                             

Tadej Beočanin l.r. 

Številka: 3520-5/2017

Datum:   23. 10. 2017

Namera z grafično prilogo