Namera o neposredni prodaji lesa v k. o. Gojače

datum: 23.01.2018
kategorija: Druge javne objave

Občina Ajdovščina objavlja namero o prodaji lesa v k. o. Gojače.

 Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/2016) in Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  (Uradni list RS, št. 86/1075/1247/13 – ZDU-1G, 50/1490/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki »Javna naročila, objave, razpisi«, »Druge javne objave«, objavlja

NAMERO

o neposredni prodaji lesa na zemljišču s parc. št. 1479/1, k.o. 2385 Gojače, v skladu z Odločbo o odobritvi poseka izbranih dreves št. 3408-01-2507-A002/18 z dne 12. 1. 2018, ki jo je izdal Zavod za gozdove Slovenije, s katero se dovoli posekati 112 dreves (listavcev), les katerih se proda. Proda se neto količina 11,70 m³, ocenjena vrednost lesa je 399,67 € z DDV.

Posel bo sklenjen po 15-dnevnem roku objave te namere.

 

ŽUPAN

Tadej Beočanin l.r.

Namera  

Številka: 3502-2/2018

Datum:  23. 1. 2018