Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v k. o. Lokvec

datum: 05.02.2018
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v k. o. Lokavec.

Številka: 35024-80/2017

Datum: 5. 2. 2018

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014, 90/2014 – ZDU-1I, 14/2015 – ZUUJFO in 76/2015) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016), objavlja

NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na nepremični v lasti občine, in sicer

na parceli št. 2983/1, k.o. 2381 Lokavec:

-       služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje telefonskega kablovoda v dolžini 2,00 m, širini 1,00 m in površini 2,00 m2;

-       služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje električnega voda v dolžini 2,00 m, širini 1,00 m in površini 2,00 m2;

kot izhaja iz grafične priloge, v korist vsakokratnega lastnika parcele št. 1719/1 in parc. št. 1719/3 obe k.o. 2381 Lokavec.

Služnostna pravica se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas v korist služnostnega upravičenca.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

 

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN

Namera z grafično prilogo