Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v k. o. Ajdovščina

datum: 07.02.2018
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v k. o. Ajdovščina.

Številka: 35024-11/2018-2

Datum: 6. 2. 2018 

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014, 90/2014 – ZDU-1I, 14/2015 – ZUUJFO in 76/2015) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016), objavlja

NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na nepremični v lasti občine, in sicer

na parceli št. 1802/4, k.o. 2392 Ajdovščina:

-       služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje cestnega priključka v površini 0,46 m2;

na parceli št. 1801/3, k.o. 2392 Ajdovščina:

-       služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje fekalne kanalizacije, cestnega priključka, meteorne kanalizacije, v skupni površini 44,28 m2;

na parceli št. 1801/12, k.o. 2392 Ajdovščina:

-       služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje cestnega priključka v površini 7,23 m2;

na parceli št. 1918/12, k.o. 2392 Ajdovščina:

-       služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje fekalne kanalizacije, meteorne kanalizacije, vodovoda, TK omrežja v skupni površini 17,50 m2;

na parceli št. 1912/10, k.o. 2392 Ajdovščina:

služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje vodovoda v površini 0,73

na parceli št. 1801/10, k.o. 2392 Ajdovščina:

-        služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje cestnega priključka v površini 0,57 m2;

na parceli št. 1800/4, k.o. 2392 Ajdovščina:

-         služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje vodovoda, TK omrežja in cestnega priključka v skupni površini 11,13 m2

kot izhaja iz grafične priloge, v korist vsakokratnega lastnika parcel št. 1801/9, 1800/10, 1801/11, 1802/3  k.o. Ajdovščina

Služnostna pravica se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas v korist služnostnega upravičenca.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

 

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN

Namera z grafično prilogo