Javno zbiranje ponudb za najem električnega osebnega vozila

datum: 05.04.2018
kategorija: Druge javne objave

Občina Ajdovščina objavlja Javno zbiranje ponudb za najem električnega osebnega vozila.

1.        Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb 

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, matična številka 5879914, ID za DDV SI51533251.

2.        Predmet zbiranja ponudb

Poslovni najem enega (1) električnega osebnega vozila (v nadaljevanju vozilo).

Vozilo, ki je predmet najema, mora biti novo in nerabljeno ter v skladu s tehničnimi zahtevami, navedenimi v nadaljevanju.

Mesečni strošek najema vozila mora vključevati:

-          vozilo;

-          storitve upravljanja in administrativni stroški (spletno vodenje evidenc vozil, upravljanje zavarovalnih polic, vodenje škodnih primerov in poročila o škodnih dogodkih, registracija, itd. vse v povezavi z nemoteno in učinkovito rabo najetih vozil);

-          vsi stroški registracij in s tem povezanih postopkov;

-          tehnični pregled, v kolikor je potreben;

-          redno vzdrževanje in servisiranje vozila, vključno z reševanjem rednih in izrednih servisnih primerov (storitev + material);

-          vsa izredna popravila in zagotavljanje popravil zaradi obrabe (storitev in material);

-          dodatne letne pnevmatike (število letnih pnevmatik za obdobje 36 mesecev na eno vozilo največ štiri (4));

-          dodatne zimske pnevmatike (število zimskih pnevmatik za obdobje 36 mesecev na eno vozilo največ štiri (4));

-          hramba, centriranje in premontaža pnevmatik iz prejšnjih dveh alinej;

-          pomoč na cesti (doma in v tujini - Evropa);

-          nadomestno vozilo;

-          zavarovanje vozila (AO in AO plus, polni KASKO, do 1 % odbitne franšize, tudi parkirišče in stekla, zavarovanje vozila mora kriti vse možne škodne dogodke, zavarovanje potnikov, pravna zaščita in zelena karta).

Stroški naročnika so: mesečna najemnina, parkirnine, vinjete za uporabo avtocest in morebitne globe ter kazni za storjene prometne prekrške.

Vsi ostali stroški, povezani z vozilom, morajo biti vključeni v mesečni strošek najema, tako da naročnika ne bremenijo nobeni drugi stroški, razen izrecno navedenih v prejšnjem stavku.                      

Letno število prevoženih kilometrov za najeto vozilo je 15.000. V kolikor bo v treh letih na vozilu prevoženih manj kilometrov kot je predvideno, se v poračunu obravnava, kot da je vozilo prevozilo predvideno število kilometrov. Ob koncu najema vozila se izvede poračun glede na dejansko prevožene kilometre.

Časovno obdobje najema je največ 36 mesecev, šteto od datuma sklenitve pogodbe. 

V primeru okvare vozila je potrebno zagotoviti nadomestno vozilo v roku do največ treh (3) ur od prijave okvare, ki mora ob predaji naročniku imeti polno posodo z gorivom oziroma napolnjeno baterijo, vinjeto, enako velja tudi ob vračilu nadomestnega vozila izvajalcu. Vozila, ki jih izvajalec ponudi naročniku kot nadomestno vozilo, morajo biti zavarovana (AO, AO+ in kasko). V primeru, da izvajalec ob okvari vozila po lastni krivdi ne zagotovi nadomestnega vozila v roku treh (3) ur od prijave okvare s strani naročnika, bo naročnik najel ustrezno nadomestno vozilo pri drugem ponudniku po svojem izboru (npr. rent-a-car). Te stroške najema nadomestnega vozila  bo naročnik zaračunal izvajalcu, ki svoje obveznosti ni izpolnil, oziroma je z izpolnitvijo obveznosti zamujal.

Izvajalec mora zagotoviti zamenjavo vozila za enakovredno novo vozilo brez kakršnegakoli odškodninskega zahtevka do naročnika v primeru, da sam ali njegov pooblaščeni servis ob okvari napake le-te ne zna ali ne more odpraviti v roku 45 dni od dneva prevzema vozila v popravilo.

Izvajalec mora v primeru rednega servisa (do en dan) zagotoviti brezplačno nadomestno vozilo, v primeru daljšega servisiranja oziroma popravila (več kot en dan) pa mora zagotoviti brezplačno nadomestno vozilo – enakovredno vozilo oziroma vozilo istega razreda, za celoten čas trajanja servisnih del. Vozilo mora biti zavarovano v enakem obsegu kot vozilo, ki je v tem času na servisiranju oziroma popravilu.

Izvajalec mora nuditi tudi brezplačno pomoč na cesti za najeto vozilo v času najema (24 ur dnevno, 365 dni na leto). Izvajalec zagotovi klicno številko zaradi usklajevanja prevzema / predaje vozila na lokaciji / servisu (zaradi rednih servisov, popravil, zagotavljanja nadomestnega vozila, zamenjave pnevmatik, vleke vozila ipd.).

Izvajalec bo vozilo dobavil na lokacijo naročnika. Izvajalec mora obvestiti naročnika o terminu dobave najmanj en delovni dan pred dobavo vozila.

Pred prevzemom vozila je izvajalec dolžan naročniku predstaviti funkcije vozila, vgrajene opreme, ga seznaniti z njihovo pravilno in varno uporabo ter rokovanjem.

Prevzem vozila se izvrši zapisniško po dobavi vozila na lokaciji dobave. Prevzemni zapisnik podpišejo pooblaščeni predstavniki izvajalca in naročnika.

Rok dobave vozil je najkasneje 30. 4. 2018.

Vozilo mora biti ob dobavi opremljeno s pnevmatikami, ki bodo upoštevajoč zakonodajo ustrezna za čas, v katerem bo vozilo dobavljeno.

Pri oddaji javnega naročiila se upoštevajo tudi temeljne okoljske zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju ( Uradni list RS, št. 91/17). Temeljne okoljske zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju se upoštevajo v okviru Tehničnih specifikacij tega javnega naročila in posebnih določil pogodbe o izvedbi javnega naročila.

3.         Pogoji oziroma zahteve

Ponudnik mora zagotoviti najem vozila s sledečimi tehničnimi karakteristikami:

Tehnične značilnosti vozila:

-          moč motorja: najmanj 97 kW (130 KM),

-          navor: najmanj 250 Nm,

-          baterija: litij-ionska,

-          nazivna kapaciteta baterije: najmanj 35 kWh,

-          doseg (skladno z NEDC): najmanj 250 km,

-          trajanje polnjenja: do 100 % največ 17 ur.

Minimalna oprema vozila:

-          elektronski nadzor stabilnosti – ESC,

-          sistem proti blokiranju koles – ABS,

-          navigacijski sistem,

-          elektronska parkirna zavora,

-          avtomatska klimatska naprava,

-          aktivni informacijski zaslon,

-          najmanj 6 varnostnih blazin,

-          toplotna črpalka za optimalni doseg,

-          polnilni kabel.

4.        Čas trajanja najema

Najemna pogodba se bo sklenila za določen čas. Začetek najema je 1. 5. 2018 in traja do vključno 1. 5. 2021 (tri leta), oziroma do porabe sredstev v višini 19.999,00 eur.

5.        Ponudbena cena

Ponudnik mora obvezno izpolniti priloženi obrazec PONUDBA. Veljavnost ponudbe mora biti najmanj 30 dni.

Opozorilo: Naročnik je pri plačilih v breme občinskih proračunov vezan na plačilne roke, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718).

Izbranemu ponudniku ne pripada odškodnina v primeru, da bo pogodba prenehala veljati pred iztekom 36 mesecev od sklenitve pogodbe.

6.        Način, mesto in čas oddaje ponudb

Ponudniki lahko posredujejo ponudbeno dokumentacijo najkasneje do vključno 25. 4. 2018 do 9. ure na elektronski naslov obcina@ajdovscina.si ali v tiskani obliki v zaprti ovojnici, priporočeno po pošti ali osebno v vložišče, na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina. Na sprednji strani ovojnice mora biti navedeno: PONUDBA ZA NAJEM – ELEKTRIČNO OSEBNO VOZILO, št. 478-43/2018, z oznako »NE ODPIRAJ – ZBIRANJE PONUDB!«. Na zadnji strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov ponudnika.

Ponudbe predložene po izteku roka za oddajo ponudb bodo izločene iz postopka.

Odpiranje ponudb bo dne 25. 4. 2018 ob 10. uri in ne bo javno. Ponudniki bodo o rezultatih zbiranja ponudb obveščeni na njihov elektronski naslov najkasneje v roku treh (3) dni po odpiranju ponudb. Izbrani ponudnik bo skupaj z obvestilom prejel v podpis tudi najemno pogodbo. Naročnik lahko v postopek vključi tudi pogajanja, ki bodo izvedena na dan odpiranja ponudb, oziroma najkasneje v roku 24 ur po odpiranju ponudb.

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika za najem bo najnižja ponudbena cena – bruto mesečna najemnina.

Zbiranje ponudb naročnika ne zavezuje k podpisu najemne pogodbe. Naročnik lahko ustavi začeti postopek javnega zbiranja ponudb kadarkoli do sklenitve pogodbe brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti.

Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na spletni strani www.ajdovscina.si.

7.        Dodatne informacije in vprašanja:

Vsa pojasnila v zvezi z javnim zbiranjem ponudb lahko interesenti dobijo pri Mojci Remškar Planinc, na telefon 05 36 59 110, v poslovnem času občinske uprave, ali na e-naslovu občina@ajdovscina.si.

 

Tadej Beočanin,

župan

Javno zbiranje ponudb - najem električnega avtomobila 

Obrazec - PONUDBA za najem avtomobila