Namera za prodajo lesa v k. o. Lokavec

datum: 05.06.2018
kategorija: Druge javne objave

Občina Ajdovščina objavlja namero za neposredno prodajo lesa v k. o. Lokavec.

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016) in Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  (Uradni list RS, št. 86/201075/201247/2013 – ZDU-1G, 50/1490/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki »Javna naročila, objave, razpisi«, »Druge javne objave«, objavlja

NAMERO

o neposredni prodaji lesa na zemljišču s parc. št. 2208/2, k.o. 2381 Lokavec, v skladu z Odločbo o odobritvi poseka izbranih dreves št. 3408-01-2504-A112/18 z dne 28. 5. 2018, ki jo je izdal Zavod za gozdove Slovenije, s katero se dovoli posekati 79 dreves (listavcev), les katerih se proda. Proda se neto količina 17,67 m³, ocenjena vrednost lesa je 603,60 € z DDV.

Posel bo sklenjen po 15-dnevnem roku objave te namere.

 

ŽUPAN

Tadej Beočanin l.r.

Številka: 3502-65/2018-5

Datum:  5. 6. 2018

 

Namera o neposredni prodaji lesa