Namera za sklenitev neposredne pogodbe o uporabo v k. o. Ajdovščina

datum: 14.06.2018
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe o uporabi v k. o. Ajdovščina.

 Na podlagi 52. člena v povezavi z 68. in 69. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) ter 19. člena v povezavi z 20. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO 

Občina  Ajdovščina odda v neodplačno uporabo zainteresiranemu uporabniku WALDORFSKI  ŠOLI  LJUBLJANA, Streliška ulica 12, 1000 Ljubljana, nepremičnino - stavbo na naslovu Cesta 5. maja 6, 5270 Ajdovščina - stavba 1 bivše osnovne šole, skupaj s parc. št. 503/1, parc. št. 504 in parc. št. 505, vse k. o. Ajdovščina. 

Pogodbeno razmerje za uporabo prostora se sklepa za obdobje 5 (petih) let, z možnostjo podaljšanja.

Uporabnina oz. najemnina se ne zaračunava, zaračunavajo se le obratovalni stroški in stroški rednega vzdrževanja ter druga bremena, za katera se stranki dogovorita s  pogodbo.

 

 ŽUPAN

Tadej BEOČANIN l.r.

Številka:  3528-9/2018

Datum:    14. 6. 2018

Namera