Namera za sklenitev neposredne prodajne pogodbe v k. o. Dol-Otlica

datum: 13.08.2018
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne prodajne pogodbe v k. o. Dol-Otlica.

 Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS-1, Ur. l. RS št. 11/2018) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/2018), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

Občina Ajdovščina namerava z interesentom skleniti neposredno prodajno pogodbo, s katero bo odsvojila solastniške deleže 98/126 parc. št. 323 (46,67m2, stavbno, ocenjena vrednost 700€) in 1436/10 (92m2, stavbno, ocenjena vrednost 1380€) ter parc. št. 1436/11 (283m2,  I. obm. k.z. , ocenjena vrednost 150 €)

 v zameno za nepremičnine, ki predstavljajo dele kategorizirane ceste:

 parc. št. 316/13 (298m2, I. obm. k.z.), parc. št. 311/5 (96m2, pretežno stavbno, v manjšem II. obm.k.z.), parc. št. 313/5 (159m2 I. obm. k.z.), parc. št. 316/14 (476m2 I. obm. k. z.).

Morebitni drugi interesenti glede pridobitve občinskih nepremičnin, lahko v roku 20 dni od objave te namere podajo izjavo o interesu glede zgoraj navedenih nepremičnin, ki jih Občina odsvaja in sicer pisno na naslov Občine. V tem primeru bo Občina opravila  pogajanja in sklenila pogodbo z najugodnejšim ponudnikom.

Najnižja prodajna cena je navedena zgoraj, kupec je dolžan plačati DDV, notarske stroške glede nepremičnin, ki jih pridobiva. Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pogodbe.

Za podrobnejše informacije o predmetu prodaje se lahko obrnete po telefonu (05) 365 91 17 91 ali osebno na sedežu občine, v času uradnih ur, pri Vidi Šuštar.

ŽUPAN

Tadej Beočanin l.r.

Številka: 478-117/2017

Datum:   13. 8. 2018

Namera z grafično prilogo