Namera za sklenitev neposredne menjalne pogodbe v k. o. Ajdovščina in k. o. Kamnje

datum: 29.08.2018
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne menjalne pogodbe v k. o. Ajdovščina in k. o. Kamnje.

 Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS-1, Ur. l. RS št. 11/2018) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/2018), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

Občina Ajdovščina namerava z interesentom skleniti neposredno prodajno pogodbo, s katero bo odsvojila nepremičnino parc. št. 801/7 k.o. Ajdovščina (7m2, stavbno zemljišče, ocenjeno na 315€) in pridobila parc. št. 751/12 k.o. 2388 Kamnje (42m2,  II. obm. k.z.), po kateri v naravi poteka del kategorizirane ceste.

Morebitni drugi interesenti glede pridobitve občinske nepremičnin, lahko v roku 20 dni od objave te namere podajo izjavo o interesu glede zgoraj navedene nepremičnine, ki jo  Občina odsvaja in sicer pisno na naslov Občine. V tem primeru bo Občina opravila  pogajanja in sklenila pogodbo z najugodnejšim ponudnikom.

Najnižja prodajna cena je navedena zgoraj, kupec je dolžan plačati DDV oz. davek na promet nepremičnin, notarske stroške glede nepremičnin, ki jih pridobiva. Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pogodbe.

Za podrobnejše informacije o predmetu prodaje se lahko obrnete po telefonu (05) 365 91 17 91 ali osebno na sedežu občine, v času uradnih ur, pri Vidi Šuštar.

 ŽUPAN

 Tadej Beočanin l.r.

Številka: 478-280/2012

Datum:   29. 8. 2018

Namera z grafično prilogo