Namera za sklenitev neposredne prodajne pogode v k. o. Vrtovin

datum: 30.08.2018
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne prodajne pogodbe v k. o. Vrtovin.

 Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS-1, Ur. l. RS št. 11/2018) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/2018), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja 

NAMERO

Občina Ajdovščina namerava z interesentom skleniti neposredno prodajno pogodbo, s katero bo odsvojila nepremičnino parc. št. 2171/12 k.o. 2383 Vrtovin (106 m2).

Najnižja prodajna cena je 30 €/m2, kupec je dolžan plačati tudi davek na promet nepremičnin oz. DDV. Kupnina se plača na podlagi izstavljenega računa, skladno z valuto na računu Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pogodbe.

Morebitni drugi interesenti glede pridobitve občinske nepremičnine, lahko v roku 20 dni od objave te namere podajo izjavo o interesu glede zgoraj navedene  nepremičnine, in sicer pisno na naslov Občine. V tem primeru bo Občina opravila  pogajanja in sklenila pogodbo z najugodnejšim ponudnikom.

Za podrobnejše informacije o predmetu prodaje se lahko obrnete po telefonu (05) 365 91 17 91 ali osebno na sedežu občine, v času uradnih ur, pri Vidi Šuštar.

ŽUPAN

Tadej Beočanin l.r.

Številka: 478-35/2016-10

Datum:   29. 8. 2018

Namera z grafično prilogo