Namera za sklenitev neposredne prodajne pogodbe v k. o. Šmarje

datum: 11.09.2018
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne prodajne pogodbe v k. o. Šmarje.

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS-1, Ur. l. RS št. 11/2018) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/2018), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

Občina Ajdovščina namerava z interesentom skleniti neposredno prodajno pogodbo, s katero bo odsvojila parc. št. 4482/7 k.o. 2396 Šmarje (površina 132 m2) za 3.960,00 € neto.

Nepremičnina je dejansko že v zasebni rabi, interesent je mejaš.

Morebitni drugi interesenti lahko v roku 20 dni od objave te namere podajo izjavo o interesu za nakup zgoraj navedenih nepremičnin, in sicer pisno na naslov Občine. V tem primeru bo Občina opravila pogajanja in sklenila pogodbo z najugodnejšim ponudnikom.

Najnižja prodajna cena je navedena zgoraj, kupec je dolžan plačati tudi davek na promet nepremičnin oz. DDV. Kupnina se plača na podlagi izstavljenega računa, skladno z valuto na računu. Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pogodbe.

Za podrobnejše informacije o predmetu prodaje se lahko obrnete po telefonu (05) 365 91 09 ali osebno na sedežu občine, v času uradnih ur, pri Barbari Regulj.

 ŽUPAN

Tadej Beočanin l.r.

Številka: 478-185/2018

Datum:   11. 9. 2018

Namera z grafično prilogo