Namera o neposredni prodaji lesa v k. o. Šturje

datum: 27.11.2018
kategorija: Druge javne objave

Občina Ajdovščina objavlja namero o neposredni prodaji lesa v k. o. Šturje.

 Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016) in Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  (Uradni list RS, št. 86/201075/201247/2013 – ZDU-1G, 50/201490/2014 – ZDU-1I, 14/2015 – ZUUJFO, 76/2015 in 11/2018 – ZSPDSLS-1) na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki »Javna naročila, objave, razpisi«, »Druge javne objave«, objavlja

NAMERO

o neposredni prodaji lesa na zemljišču s parc. št. 1568/305, k.o. 2380 Šturje, v skladu z Odločbo o odobritvi poseka izbranih dreves št. 3408-01-2505-A183/18 z dne 20. 11. 2018, ki jo je izdal Zavod za gozdove Slovenije, s katero se dovoli posekati 76 dreves (listavcev), les katerih se proda. Proda se neto količina 7,13 m³, ocenjena vrednost lesa je 165,27 € z DDV.

Posel bo sklenjen po 20-dnevnem roku objave te namere. 

 

ŽUPAN

Tadej Beočanin l.r.

 

Številka: 3502-152/2018-5

Datum:  27. 11. 2018

Namera o neposredni prodaji lesta