Namera za sklenitev neposredne prodajne pogodbe v k. o. Vipavski Križ

datum: 17.01.2019
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne prodajne pogodbe v k. o. Vipavski Križ.

 Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS-1, Ur. l. RS št. 11/2018) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/2018), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

 NAMERO

Občina Ajdovščina namerava z interesentom skleniti neposredno prodajno pogodbo, s katero bo odsvojila:

- nepremičnino parc. št. 3505/4 k.o. 2391 Vipavski Križ (400 m2).

in sočasno pridobila parc. št. 3505/5 k.o. Vipavski Križ (398 m2)

Razlika v površini se obračuna po ceni 40 €/m2.

Morebitni drugi interesenti glede pridobitve občinske nepremičnine, lahko v roku 20 dni od objave te namere podajo izjavo o interesu glede zgoraj navedene  nepremičnine, in sicer pisno na naslov Občine. V tem primeru bo Občina opravila  pogajanja in sklenila pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, pri čemer cena ne bo nižja od zgoraj navedene.

Za podrobnejše informacije o predmetu prodaje se lahko obrnete po telefonu (05) 365 91 17 ali osebno na sedežu občine, v času uradnih ur, pri Vidi Šuštar.

 

ŽUPAN

Tadej Beočanin l.r.

 

 

Številka: 478-92/2018-9

Datum:   17. 1. 2019

Namera z grafično prilogo