Namera za sklenitev neposredne prodajne pogodbe v k. o. Vipavski Križ in k. o. Stomaž

datum: 03.06.2019
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne prodajne pogodbe v k. o. Vipavski Križ in k. o. Stomaž.

 Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS-1, Ur. l. RS št. 11/2018 in 79/2018) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/2018), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

Občina Ajdovščina namerava z interesentom skleniti neposredno dvostransko prodajno pogodbo, s katero bo odsvojila nepremičnino parc. št. 2782/5 k.o. 2391 Vipavski Križ (95 m2, pozidano, že v rabi interesenta), in sočasno pridobila parc. št. 500/4, 500/5 in 498, vse  k.o. Stomaž (skupno 63 m2), ki so po dejanski rabi deli cestnega telesa.

Vrednost vseh nepremičnin, ki so po veljavnih prostorskih aktih stavbna zemljišča, bodoči pogodbeni stranki  ocenjujeta kot enakovredni  (30€/m2), po tej ceni se obračuna  razlika v površini.

Morebitni drugi interesenti glede pridobitve občinske nepremičnine, lahko v roku 20 dni od objave te namere podajo izjavo o interesu glede zgoraj navedene  nepremičnine, in sicer pisno na naslov Občine. V tem primeru bo Občina postopek dvostranske prodaje  ustavila in po presoji opravila  postopek javne dražbe oz. javnega zbiranja ponudb.

Za podrobnejše informacije o predmetu prodaje se lahko obrnete po telefonu (05) 365 91 17 ali osebno na sedežu občine, v času uradnih ur, pri Vidi Šuštar.

 ŽUPAN

Tadej Beočanin l.r.

Številka: 478-5/2014-2

Datum:   3. 6. 2019 

Namera z grafično prilogo