Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe (k. o. Vipavski Križ)

datum: 24.09.2019
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe v k. o. Vipavski Križ.

 Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS-1, Ur. l. RS št. 11/2018 in 79/2018 ) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/2018), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

Občina Ajdovščina namerava z interesentom izvesti menjavo nepremičnin – nepozidanih stavbnih zemljišč na območju OC POD ŽELEZNICO,  po metodi neposredne pogodbe, s katero bo odsvojila nepremičnino parc. št. 3382/5 k. o. 2391 Vipavski Križ (1125 m2 in sočasno pridobila parc. št. 3380/2 k. o. 2391 Vipavski Križ (1125 m2).

Vrednost obeh nepremičnin za 1m2 ocenjujeta kot enakovredni  (40 €/m2).

Posel bo sklenjen po poteku 20 dni od te namere in ob pogoju pravnomočnosti odločbe št. 02112-477/2019-5 z dne 20. 9. 2019, v katerem s parcelacijo-delitvijo parcele 3382/2 k.o. 2391 Vipavski Križ kot nova nastane parcela 3382/5 k.o. 2391 Vipavski Križ.

Morebitni drugi interesenti glede pridobitve občinske nepremičnine, lahko v roku 20 dni od objave te namere podajo izjavo o interesu glede zgoraj navedene  nepremičnine, in sicer pisno na naslov Občine. V tem primeru bo Občina postopek menjave ustavila in opravila  postopek javne dražbe oz. javnega zbiranja ponudb, kjer bo izklicna cena enaka zgoraj navedeni ceni, plačilo kupnine pa bo bistvena sestavina prodajne pogodbe. Za podrobnejše informacije o predmetu prodaje ali podobnih predmetih se lahko obrnete po telefonu (05) 365 91 17 ali osebno na sedežu občine, v času uradnih ur, pri Vidi Šuštar.

 

Tadej Beočanin,

župan 

Namera z grafično prilogo