Sprejeti sklepi 9. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 27.11.2019
kategorija: Zapisniki in sklepi sej OS

9. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina je potekala v četrtek, 7. novembra, v prostorih Občine Ajdovščina.

 Dnevni red 

1. Potrditev zapisnika in poročila o izvajanju sklepov 8. redne seje;

2. Informacije in pobude;

3. Pravilnik o subvencioniranju stroškov sterilizacije in kastracije lastniških mačk in psov – 2. obravnava;

4. Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v občini Ajdovščina  

5. Odlok o ustanovitvi Medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda – 1.obravnava;

6. Seznanitev z Letnim poročilom Zdravstvenega doma Ajdovščina za leto 2018 in soglasje k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki

7. Soglasje k ordinacijskemu času dispanzerja za ženske;

8. Sklep o soglasju k pravnemu poslu razpolaganja z občinskim premoženjem - prodaja nepremičnin na območju OPPN Ribnik SB2;

9. Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest za obdobje 2020-2024;

    Priloga 1 - ocena vrednosti vzdrževanja - LC - Ajdovščina 

    Priloga 2 - ocena vrednosti vzdrževanja - JP - Ajdovščina 

    Priloga 3 - pregled neurejenega odvodnjavanja - LC 

    Priloga 4 - pregled potreb po postavitvi ograj 

    Priloga 5 - pregled potreb sanacije in gradnje zidov 

10. Novelacija Operativnega programa oskrbe s pitno vodo za obdobje 2017-2032 - točka je bila umaknjena; 

11. Novelacija Operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadne in padavinske vode za obdobje 2017-2032 - točka je bila umaknjena; 

12. Sklep o odpisu dolga Sončne hiše d.o.o. Ajdovščina;

13. Letni program izobraževanja odraslih v občini Ajdovščina za leto 2020;

14. Sklep o cenah programov Otroškega vrtca Ajdovščina.