Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta in okoljskega poročila za večstanovanjsko sosesko Lipa v Ajdovščini

datum: 27.05.2020
kategorija: Druge javne objave

Na podlagi 112. in 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/2017) Občina Ajdovščina objavlja Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta in okoljskega poročila za večstanovanjsko sosesko Lipa v Ajdovščini.

 Javno naznanilo, 27. maj 2020

Od 29. junija 2020 do preklica bodo v avli Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina razgrnjeni naslednji dokumenti: 

- dopolnjen osnutek OPPN za večstanovanjsko sosesko Lipa, ki ga je izdelalo podjetje OS Arhitektura Katarina Šauperl, s. p., Maribor; 

- okoljsko poročilo za OPPN Lipa, ki ga je izdelalo podjetje Matrika ZVO, d. o. o., Ljubljana: 

Okoljsko poročilo za OPPN Lipa Ajdovščina 

Priloga I 

Priloga II

Priloga III

Priloga IV

Javna obravnava OPPN in okoljskega poročila za večstanovanjsko sosesko Lipa bo potekala 30. junija 2020, ob 16.30, v Dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini. 

Obrazec za podajanje predlogov in pripomb 

POVEZANE VSEBINE: 

Izhodišča za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za večstanovanjsko sosesko Lipa Ajdovščina  (Odločba MOP o izvedbi postopka celovite presoje vplivov na okolje, Izhodišča za pripravo OPPN za večstanovanjsko sosesko Lipa, Sklep o začetku priprave OPPN za večstanovanjsko sosesko Lipa)