Sprejeti sklepi 13. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 12.06.2020
kategorija: Zapisniki in sklepi sej OS

13. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina je potekala 28. maja 2020, v Dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini.

Dnevni red: 

 1. Potrditev zapisnika ter poročila o izvajanju sklepov 12. redne seje, potrditev zapisnika ter poročila o izvajanju sklepov 1. korespondenčne seje, potrditev zapisnika ter poročila o izvajanju sklepov 2. korespondenčne seje ter potrditev poročila o izvajanju sklepov 3. izredne seje, zapisnik 3. izredne seje, odgovori na vprašanja svetnikov;   

2. Informacije in pobude;  

3. Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2019;   

4. Letno poročilo Komunalno stanovanjske družbe d.o.o., Ajdovščina za leto 2019;  

5. Sklep o soglasju k zadolžitvi Komunalno stanovanjske družbe d. o. o. Ajdovščina;   

6. Cenik komunalnih storitev:  

oskrbe s pitno vodo,  

oskrbe s pitno vodo – posebne storitve,  

odvajanja in čiščenja odpadnih voda,

odvajanja in čiščenja odpadnih voda – posebne storitve,  

zbiranja komunalnih odpadkov;   

7. Sklep o odvzemu statusa javno dobro;  

8. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:  

- Soglasje za imenovanje direktorice Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina  

- Sklep - predlog kandidatov za imenovanje sveta območne izpostave JSKD Ajdovščina.      

9. Sklep o dopolnitvi načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leti 2020 in 2021, za zemljišče parc. št. 384/4 k. o. Šturje.