Območje 5: Dolina - center

Izglasovane pobude:

 • Izobljšava varnosti pešpoti okoli Vipavskega Križa in športnih rekvizitov pri Domu krajanov Plače (št. 6, 25.000 €)
 • Osvetlitev poti Reber (št. 4, 5.000 €)
 • Ureditev vaškega jedra v Skriljah – ureditev zemljišča v občinski lasti v neposredni bližini šole in cerkve za večnamensko uporabo (št. 12, 14.925 €)
 • Ureditev vaškega jedra v vasi Stomaž (št. 15, 15.000 €)

Skupna vrednost izglasovanih pobud: 59.925 €

Izglasovane pobude 2021-22 območje 5

******************************

Mesto glasovanja:

 • KS Cesta: Dom krajanov Cesta
 • KS Dobravlje: Dvorana KS
 • KS Plače: Dom krajanov Plače
 • KS Skrilje: Prostori KS
 • KS Stomaž: Dom krajanov Stomaž
 • KS Velike Žablje: Dvorana KS
 • KS Vipavski Križ: Dom krajanov Vipavski Križ

Datuma glasovanja:

 • sreda, 23. 6., med 17.00 in 20.00 (predčasno glasovanje)
 • nedelja, 27. 6., med 7.30 in 12.00 (redno glasovanje)

 Letak s pobudami, ki ste ga prejeli na dom

 

Pobude, o katerih se lahko glasuje

Pobuda št. 1

Informacijska točka za pohodnike in kolesarje v Velikih Žabljah

V izgradnji je tematska pot od Vipave do Mirna, ki poteka skozi vas Velike Žablje. Zaradi povečanja obsega kolesarjev in pohodnikov manjka urejen prostor za počitek, kjer bi se lahko tudi oskrbeli z vodo in koristili sanitarije. Predlaga se informacijska tabla z zemljevidom vasi, usmerjevalne table do info točke, dodatna vrtna garnitura pred dvorano v Velikih Žabljah ter ureditev obstoječih sanitarij.

Ocenjena vrednost: do 15.000 EUR

Pobuda št. 2

Grajska pot - tematska pohodna pot med vinogradi

Vzpostavljena bo tematska pohodna pot, ki se bo vila med vinogradi in čudovitimi razgledi na Vipavsko dolino. Pot bo označena z informacijskimi tablami, na katerih bodo poleg informacij podane tudi vaje za telo in krepitev možganov. Potek trase: parkirišče Velike Žablje, dvorec, razgledna toča Opoka, kapelica Stara gora, vas, počivališče pod Murvo, parkirišče.

Ocenjena vrednost: do 8.500 EUR

Pobuda št. 3

Postavitev ekološkega mlaja in pitnika na Cesti

V vasi Cesta bi na parcelni št. 2779/6, pri spomeniku v spomin na nasilje, požig vasi v 2. sv. vojni, postavili 20-metrski ekološki mlaj/drog in pitnik za vodo za obiskovalce. Na drogu bi bilo možno dvigniti izdelan okras za namene mlaja in zastavo RS. To bi poudarilo značilnosti vasi in označevalo mesto spominskega obeležja.

Ocenjena vrednost: do 15.000 EUR

Pobuda št. 4

Osvetlitev poti Reber

Osvetlitev poti Reber (nakup in montaža svetil) na relaciji Male Žablje–Vipavski Križ za dobrobit domačinov, šolarjev, pohodnikov in turistov, z namenom povečanja varnosti in razvoja turizma.

Ocenjena vrednost: do 5.000 EUR

Pobuda št. 5

Informacijska tabla ter pitnik v Malih Žabljah

Predlaga se postavitev informacijske table za turiste in pitnik v Malih Žabljah. Na poti okrog Vipavskega Križa je veliko pohodnikov, nikjer pa ni ponudbe pitne vode.

Ocenjena vrednost: do 5.000 EUR

Pobuda št. 6

Izboljšava varnosti pešpoti okoli Vipavskega Križa in športnih rekvizitov pri Domu krajanov Plače

Zaradi povečanja števila pohodnikov na poti okoli Vipavskega Križa je nujna ureditev nevarnega odseka na relaciji Male Žablje–Rebro z odstranitvijo brežine in nasutjem tampona. Predlaga se tudi ureditev prostora za rekreacijo ob Domu krajanov v Plačah (postavitev 2 klopi in mize, zasaditev 2 dreves, montaža motoričnih igral/orodij) in ureditev odvodnjavanja makadamskih poti okoli Vipavskega Križa v Plačah.

Ocenjena vrednost: do 25.000 EUR

Pobuda št. 7

Ureditev parkirišča ob pokopališču v Velikih Žabljah

Ureditev površine ob pokopališču za vaško parkirišče s popravilom obstoječe poti in preplastitvijo celotne površine z asfaltno prevleko. Parkirišče se potrebuje za parkiranje vozil, ki nimajo prostora v strnjenem naselju, ter za obiskovalce igrišča ob dvorani, kolesarje in pohodnike.

Ocenjena vrednost: do 15.000 EUR

Pobuda št. 8

Popestritev turistične ponudbe v biseru Vipavske doline Vipavskem Križu

Vipavski Križ privablja številne obiskovalce, zato bi popestrili turistično ponudbo z nakupom stojnic, na katerih bi se redno predstavljali lokalni umetniki in pridelovalci, ter s postavitvijo smetnjakov po vasi.

Ocenjena vrednost: do 5.000 EUR

Pobuda št. 9

Ureditev razsvetljave po "Poštajni" in razsvetljave po Rebru in postavitev križevega pota

Ureditev razsvetljave po Poštajni (od parkirišča do igrišča) in Rebru. Starodavna pot iz Vipavskega Križa proti Malim Žabljam že ima urejeno betonsko pot, po ureditvi razsvetljave pa bo postala tudi varnejša in prijaznejša do obiskovalcev. S postavitvijo križevega pota bi postala tudi turistična atrakcija.

Ocenjena vrednost: do 15.000 EUR

Pobuda št. 10

Ureditev Arboretuma Občine Ajdovščina, I. faza

Ureditev prostora za druženje, igro, rekreacijo, prodajo, predstavitev krajinskih vrednot in dediščine na prostem. Arboretum bi v povezavi z obstoječimi športnimi in rekreacijskimi površinami služil občanom kot odprt rekreacijski prostor, obenem pa bogatil turistično ponudbo Vipavskega Križa in občine kot celote.

Ocenjena vrednost: do 12.400 EUR

Pobuda št. 11

Pot okoli Dobravelj

Pot okoli Dobravelj bo namenjena rekreaciji krajanov. Ker bo lokacijsko umeščena med dve obstoječi poti (pot okoli Križa in Skrlanka) bo postala povezovalna pešpot med vasmi v tem delu Vipavske doline. Ob poti bo postavljen gibalni park in nekaj klopi za počitek pohodnikov.

Ocenjena vrednost: do 14.990 EUR

Pobuda št. 12

Ureditev vaškega jedra v Skriljah – ureditev zemljišča v občinski lasti v neposredni bližini šole in cerkve za večnamensko uporabo

V Skriljah je v samem centru vasi v neposredni bližini šole in cerkve zemljišče, ki bi s primerno ureditvijo postalo pomembna pozitivna pridobitev na vasi. Predlaga se, da se zemljišče asfaltira ter osvetli z javno lučjo in tako pripomore k izboljšanju kakovosti življenja na podeželju. S primerno ureditvijo bo pridobljen večnamenski prostor s široko možnostjo uporabe.

Ocenjena vrednost: do 14.925 EUR

Pobuda št. 13

Ureditev izhodiščne info točke za pohodno-tekaško pot ''Skrlanka''

Skrlanka je zelo obiskana in priljubljena pohodna in tekaška pot. Speljana je iz Skrilj, po kmečkih poteh in stezah do skrlanskega izvirka pod Čavnom in nato po drugi poti nazaj v Skrilje. Z izgradnjo novega športnega igrišča se želi urediti tudi dodatno izhodiščno točko za Skrlanko z informacijsko tablo in dodati lesene table z nazivi starih imen parcel, tablo ob izvirku, koš za smeti, klop.

Ocenjena vrednost: do 8.570 EUR

Pobuda št. 14

Povezovalna kolesarska in pešpot Plače–Ajdovščina

Ureditev povezovalne peš/kolesarske poti Plače–Ajdovščina. Pot bi se v srednji vasi priključila obstoječi asfaltirani cesti do podvoza pod avtocesto. Le-ta se ustrezno razširi. Uredi se varen prehod čez železniške tire, kjer se cesta priključi prometni cesti pri letališču, ki je že varna za kolesarje in pešce. Celotna povezovalna pot se opremi z razsvetljavo.

Ocenjena vrednost: do 10.000 EUR

Pobuda št. 15

Ureditev vaškega jedra v vasi Stomaž

Središče vasi, imenovano Na fantani, bo postalo nova razgledna točka za vse pohodnike, kolesarje in sprehajalce na poteh po pobočju Čavna. Ti se bodo lahko odpočili pod lipo, obkroženo s kamnitimi stoli, ob mizi z vgraviranimi imeni krajev, se odžejali ob pitniku in si ogledali razgled na panoramski tabli ali s teleskopom.

Ocenjena vrednost: do 15.000 EUR