Območje 4: Dolina - vzhod

Mesta glasovanja:

  • KS Budanje: Stara OŠ
  • KS Dolga Poljana: dvorana v prostorih KS Dolga Poljana
  • KS Lokavec: dvorana Edmunda Čibeja
  • KS Žapuže: Dom krajanov Žapuže

Mesta glasovanja odprta:

V nedeljo, 19. junija 2016, od 8:00 do 12:00

Pobude, o katerih se glasuje:

Zaporedna številka: 1
Ime projekta: Izgradnja igrišča za odbojko na mivki v Športnem parku Budanje
Kratek opis projekta: Ugotovljeno je bilo, da je predvsem v poletnih mesecih v športnem parku Budanje precej mladine iz Budanj in okoliških vasi. Na obstoječem makadamskem parkirnem prostoru, ob asfaltnem igrišču, bi uredili igrišče za odbojko na mivki, saj asfaltno povzroča preveč poškodb.
Ocenjena vrednost: do 15000 €

Zaporedna številka: 2
Ime projekta: Informacijska tabla za KS Lokavec
Kratek opis projekta: Postavitev večje informacijske table, na kateri bi bili označeni zaselki, naravna in kulturna dediščina območja Lokavec. Tablo bi postavili na parkirišču pred cerkvijo sv. Lovrenca, ki je izhodiščna točka za obiskovalce. Osrednji informacijski tabli bi se zaradi lažje orientacije dodalo še smerne table - kažipote na odcepih cest za posamezne zaselke.
Ocenjena vrednost: do 6000 €

Zaporedna številka: 3
Ime projekta: Ureditev rekreacijske površine v Športnem parku Martinše
Kratek opis projekta: Namestitev rekreativnih orodij ob priljubljenih tekaških poteh, npr. v Športem parku Martinše, ob asfaltiranem igrišču.  Posamezne rekreacijske točke bi bile lahko tudi tematsko namenjene določenim ciljnim skupinam, kot so športniki, starejši, družine...  Uporabili bi naravne materialie, npr. kamnita zložba, ter zraven zasadili drevesa.
Ocenjena vrednost: do 14700 €

Zaporedna številka: 4
Ime projekta: Igrala za zdravo in ustvarjalno otroštvo
Kratek opis projekta: Dvorana Edmunda Čibeja s svojo okolico postaja osrednji prostor srečevanja Lokavčanov, manjka pa ji prostor, kjer bi se lahko družili starši s svojimi otroki. Zato se v okolici predlaga ureditev prostora z igrali, ki bi bila dostopna vsem krajanom.
Ocenjena vrednost: do 14900 €

Zaporedna številka: 5
Ime projekta: Izgradnja ekološkega otoka Kožmani
Kratek opis projekta: Izgradnja ekološkega otoka Kožmani, kar vključuje izbiro ustrezne lokacije ter izgradnjo otoka. S tem bo dosežena urejenost vasi in ločeno zbiranje odpadkov.
Ocenjena vrednost: do 6000 €

Zaporedna številka: 6
Ime projekta: Ureditev odvodnjavanja in zamenjava linijskih rešetk v vasi Žapuže
Kratek opis projekta: Ureditev odvodnjavanja na določenih predelih v vasi Žapuže z umestitvijo linijskih rešetk in sicer umestitev novih ter izkop in zamenjava dotrajanih rešetk. S tem bo ogroženost zaradi prevelike količine vode zmanjšana, rešetke bodo povozne in zmanjšan bo hrup.
Ocenjena vrednost: do 5000 €

Zaporedna številka: 7
Ime projekta: Posodobitev dvorane KS Budanje
Kratek opis projekta: Akustična ureditev dvorane in odra KS Budanje, pa tudi ureditev luči in zaves, kar pomeni bistveno izboljšavo izgleda in zvoka. Predvsem za pevske nastope v občini ni dobre dvorane, zato bi se po ureditvi tukaj lahko odvijale občinske pevske prireditve.
Ocenjena vrednost: do 13000 €

Zaporedna številka: 8
Ime projekta: Ureditev dostopne poti par.št. 2092 k.o. Šturje
Kratek opis projekta: Ureditev edine dostopne poti do stanovanjske hiše na mejnem območju med KS Žapuže in KS Ajdovščina, ki se je v času novogradnje kanalizacije Žapuže - Kožmani uporabljala kot dovozna pot do deponije in gradbišča, ter obvozna pot za stanovalce. Sedaj neurejeno pot uporabljajo tri stanovanjske enote.
Ocenjena vrednost: do 12000 €