Območje 6: Dolina - zahod

Mesta glasovanja:

  • KS Batuje: stara OŠ
  • KS Črniče: Dom krajanov Črniče
  • KS Gojače - Malovše: Dom krajanov v Gojačah
  • KS Kamnje - Potoče: Dom krajanov v Kamnjah (stara OŠ)
  • KS Selo: Dom krajanov Selo
  • KS Vrtovin: Dvorana Vrtovin

Mesta glasovanja odprta:

V nedeljo, 19. junija 2016, od 8:00 do 12:00

Pobude, o katerih se glasuje:

Zaporedna številka: 1
Ime projekta: Ureditev prostora za odvzem vode iz vaškega izvira v Malovšah
Kratek opis projekta: Predlog je ureditev prostora za odvzem vode iz vaškega izvira, tako, da se uredi tlakovanje, korito, klop in zasaditev rastlin. Prostor bo namenjen odvzemu vode in druženju.
Ocenjena vrednost: do 15000 €

Zaporedna številka: 2
Ime projekta: Aktivni za zdravje - zunanji vadbeni prostor
Kratek opis projekta: Na območju kulturnega doma KS Gojače - Malovše se zgradi manjši zunanji fitnes. Izkop, priprava terena, postavitev gumijaste podlage, ureditev okolice. Predvsem za mlade, pa tudi druge športno aktivne krajane bi to pomenilo dvig kvalitete bivanja.
Ocenjena vrednost: do 8000 €

Zaporedna številka: 3
Ime projekta: Križpot - kjer se na Ravnah srečajo poti
Kratek opis projekta: Na križišču v vasi Ravne se uredi javni prostor, namenjen druženju krajanov. Predlog vključuje utrditev terena s temelji in tlakovanim podestom, postavitev dveh omizij s klopmi, v bližini pa zasaditev dveh dreves. Na preostanku utrjenega zemljišča bi z nasutjem kamenčkov uredili parkirno površino. V bližino bi postavili dve informacijski tabli.
Ocenjena vrednost: do 7400 €

Zaporedna številka: 4
Ime projekta: Pozabljena naravna in naselbinska dediščina v Slejkih - Zgodovina je življenjepis velikih ljudi
Kratek opis projekta: Ureditev kamnitega korita (fontane) s pitno vodo v zaselku Slejki ter ureditev objekta in okolice ob njem. Predlog vključuje izgradnjo tematskih poti, ki povezujejo naravne znamenitosti in kulturno naselbinsko dediščino zaselka z ostalimi. To bi bil pomnik bogate dedščine naših prednikov.
Ocenjena vrednost: do 13100 €

Zaporedna številka: 5
Ime projekta: Izgradnja večnamenskega objekta ob športnem igrišču ter ureditev okolice
Kratek opis projekta: V KS Kamnje - Potoče dajemo pobudo za izgradnjo večnamenskega prostora ob športnem igrišču. Namenjen bi bil predvsem uporabi ob posameznih dogodkih, za namen izvajanja organizacijskih zadev ter tudi za shranjevanja športnih rekvizitov in rekvizitov za otroško vadbo. Projekt bi se izvedel na vzhodni strani športnega igrišča.
Ocenjena vrednost: do 14000 €

Zaporedna številka: 6
Ime projekta: Ureditev javnega prireditvenega prostora Črniče - Ravne - idejni projekt
Kratek opis projekta: Pobuda zajema le izdelavo idejnega projekta razširitve in celovite ureditve javnega prireditvenega prostora ob lokalni cesti Črniče - Ravne, ki bi omogočal izvajanje večjih javnih prireditev na prostem ter ureditev parkirišča večjega števila vozil.
Ocenjena vrednost: do 5000 €

Zaporedna številka: 7
Ime projekta: Širitev ceste Črniče - Ravne
Kratek opis projekta: Širitev lokalne ceste Črniče - Ravne do odcepa za zaselek Ušaji, ki zaradi dotrajanosti in naraščajočega prometa postaja mestoma nevarna. Predlaga se ureditev najbolj kritičnih točk in sicer: razširitev prvega večjega ovinka in ureditev petih začasnih izogibališč na najbolj prometnih mestih.
Ocenjena vrednost: do 12000 €

Zaporedna številka: 8
Ime projekta: Sončne stene sv. Pavla - učna pot za revitalizacijo naravne in kulturne dediščine
Kratek opis projekta: Krožna učna pot dolžine 1.400m z informacijskimi tablami. Predlaga se tudi ureditev parkirišča z jasnimi oznakami markacij ter urejen prostor za počitek (mize, klopi, koši ipd.). Na najvišjih delih učne poti bo urejen ograjen učni vrt z avtohtonimi rastlinami tega področja.
Ocenjena vrednost: do 20540 €

Zaporedna številka: 9
Ime projekta: Rekreacijski park Črniče
Kratek opis projekta: Ureditev travnika kot zelene parkovne površine pod obstoječim športnim igriščem pri OŠ Črniče.  Predlaga se zasaditev zelenja za senco. Predlog vsebuje tudi postavitev urbane opreme: klopi, košev za smeti, otroških igral in postavitev manjšega montažnega objekta, lesenega kontejnerja za piknike.
Ocenjena vrednost: do 15000 €

Zaporedna številka: 10
Ime projekta: Projektna in  investicijska dokumentacija za ureditev ceste Črniče - Ravne
Kratek opis projekta: Dosedanja cesta ne ustreza več gostoti prometa, zato predlagamo, da se pripravi projektna in investicijska dokumentacija za lokalno cesto Črniče – Ravne , v predelu od regionalne ceste do odcepa za zaselek Ušaji, ki bo v nadaljevanju pripomogla v posodobitvi lokalne ceste, za katero si prizadevamo že več let.
Ocenjena vrednost: do 6000 €

Zaporedna številka: 11
Ime projekta: Iz preteklosti za prihodnost – stavbna dediščina vaških jeder Vipavske doline
Kratek opis projekta: Predlagamo: organizacijo in izvedbo študentskega arhitekturnega tabora, izvedbo predavanj, delavnic, pripravo gradiv, programskih usmeritev in idejnih rešitev za urejanje vaških jeder, pripravo predlogov ureditev za nosilce podjetniških pobud in urejanje javne infrastrukture v podporo turistični dejavnosti. Vse to z namenom ozaveščanja o pomenu stavbne dediščine.
Ocenjena vrednost: do 24000 €