Želite sodelovati?

KuvertaSvojo pobudo do 31. maja 2016 oddajte na predvidenem obrazcu.

Obrazec lahko oddate po elektronski pošti na obcina@ajdovscina.si ali pisno po pošti na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina.

Priporočamo vam, da pred tem preberete Poziv za občane, v katerem je podrobneje opisan postopek poziva, merila, ki jih morate kot prijavitelji upoštevati in primere ocen nekaterih stroškov, da boste svojo pobudo laže ovrednotili.

 Merila za projekte

Projektni predlog je upravičen za uvrstitev na glasovanje, če izpolnjuje naslednja merila:

 1. Prispeva k uresničevanju javnega interesa na območju občine Ajdovščina.
 2. Prispeva k namenom poziva za projektne predloge: spodbujanje aktivne participacije in vključenosti občanov, dvig kakovosti bivanja v lokalnem okolju in gradnja skupnosti.
 3. Je takšne narave, da bo njegova izvajalka lahko Občina Ajdovščina in da ga je mogoče izpeljati v okviru občinskih zmogljivosti.
 4. Je skladen z vsaj eno od naslednjih nalog občine:
 • Omogočanje pogojev za gospodarski razvoj občine tako, da v okviru svojih pristojnosti občina opravlja naloge, s katerimi ureja področje gostinstva, turizma in kmetijstva, pri čemer daje poudarek ekološkemu načinu pridelave hrane in razvijanju ekološkega turizma.
 • Ustvarjanje pogojev za izobraževanje odraslih, pospeševanje raziskovalne, kulturne, mladinske in društvene dejavnosti ter razvoj športa in rekreacije.
 • Skrb za varstvo zraka, tal, vodnih virov, virov pitne vode, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravljanje drugih dejavnosti varstva okolja.
 • Izgradnja in posodobitve igrišč za šport in rekreacijo ter otroških igrišč, parkov, trgov in drugih javnih površin.

5. Izveden bo na območju občine.

6. V preteklosti še ni bil (so)financiran s strani Občine Ajdovščina.

7. Ni uvrščen v načrt občinskih vlaganj po krajevnih skupnostih.

8. Je finančno ovrednoten med 5.000 in 15.000 EUR za predloge, ki potekajo pretežno znotraj posamezne krajevne skupnosti in je finančno ovrednoten med 5.000 in 25.000 EUR za predloge, ki v večjem delu presegajo meje posamezne krajevne skupnosti znotraj enega območja.

9. Je umeščen v enega od 6 območij občine, opredeljenih za potrebe tega projekta:

 • Območje 1: Ajdovščina – mesto: krajevna skupnost Ajdovščina
 • Območje 2: Gora: krajevne skupnosti Predmeja, Otlica – Kovk, Col in Podkraj
 • Območje 3: Vipavski griči: krajevne skupnosti Šmarje, Planina, Gaberje, Brje in Ustje
 • Območje 4: Dolina - vzhod: krajevne skupnosti Budanje, Dolga poljana, Žapuže in Lokavec
 • Območje 5: Dolina – center: krajevne skupnosti Cesta, Velike Žablje, Dobravlje, Vipavski križ, Stomaž in Skrilje
 • Območje 6: Dolina – zahod: krajevne skupnosti Črniče, Gojače Malovše, Selo, Batuje, Vrtovin in Kamnje Potoče

Poleg zgornjih meril pa mora predlog upoštevati tudi naslednji merili, vezani na predlagatelje:

 1. Predlagatelj projektnih predlogov je lahko posamezni občan/občanka ali skupina občank/občanov s stalnim bivališčem v Občini Ajdovščina, ki bo do dne oddaje pobude dopolnil 15 let.
 2. Projektni predlogi morajo do 31. 5. 2016 prispeti po elektronski pošti na naslov obcina@ajdovscina.si ali po pošti na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na za to predvidenem obrazcu.